Saziv 28. sjednice gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/09-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-1228

Orahovica, 07. prosinca 2012.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–    GRADA ORAHOVICE –

–  S V I M A  –

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), i članka 19. stavka 1. alineje 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),

S A Z I V A M

 

28. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

14. prosinca  2012. godine ( petak ) s početkom u 18,00 sati

u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 27. sjednice Gradskog vijeća,
  2. Aktualni sat Gradskog vijeća,
  3. Izvješće o odgojno-obrazovnom radu u pedagoškoj 2011./2012. godini i Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica za pedagošku 2012./2013. godinu (Izvjestitelj: Borislava Kordoš),

I z m j e n e   i   d o p u n e  P r o r a č u n a   g r a d a    O r a h o v i c e   z a    2012.  g o d i n u   s   p r i p a d a j u ć i m   a k t i m a

 

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna grada Orahovice za 2012. godinu i projekcija proračuna za 2013. i 2014. godinu,

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa grada Orahovice za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu,

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2012. godinu,

7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2012. godinu,

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu grada Orahovice za 2012. godinu,

9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi na području grada Orahovice za 2012. godinu,

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2012. godinu.

Izvjestitelji za točke 4 – 10: Josip Nemec i Zvonko Nađ.

 

P r o r a č u n       g r a d a     O r a h o v i c e    z a     2013.  g o d i n u   s p r i p a d a j u ć i m   a k t i m a

 

11. Prijedlog Proračuna grada Orahovice za 2013. godinu i projekcija proračuna za 2014. i 2015. godinu

12. Prijedlog Plana razvojnih programa grada Orahovice za 2013. i projekcija za 2014. i 2015. godinu,

13. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna grada Orahovice za 2013. godinu,

14. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2013. godinu,

15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2013. godinu,

16. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu grada Orahovice za 2013. godinu,

17. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi grada Orahovice za 2013. godinu,

18.  Prijedlog Programa javnih potreba u športu grada Orahovice za 2013. godinu,

19. Prijedlog Programa javnih potreba u vatrogastvu i civilnoj zaštiti na području grada Orahovice za 2013. godinu,

20. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području grada Orahovice za 2013. godinu,

21. Prijedlog Programa javnih potreba u ostalim društvenim djelatnostima koje nisu obuhvaćene drugim programima društvenih djelatnosti grada Orahovice za 2013. godinu.

Izvjestitelji za točke 11 – 21: Josip Nemec i Zvonko Nađ.

22. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice. (Izvjestitelj: Josip Nemec)

23. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice u 2012. godini    (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

24. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Orahovice u 2013. godini (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

25.Donošenje Zaključka o verifikaciji Odluke o početku postupka javne nabave usluge čišćenja i digitalnog video snimka kanalizacijskog sustava u ulici K. Zvonimira u Orahovici u duljini od 210 metara (KLASA: 360-01/12-01/36, URBROJ: 2189/12-01/01-12-2 od 03. listopada 2012. godine, Izvjestitelj: Josip Nemec),

26. Donošenje Zaključka o verifikaciji Odluke o početku postupka javne nabave usluge čišćenja i digitalnog video snimka kanalizacijskog sustava u ulici K. Zvonimira u Orahovici u duljini od 720 metara (KLASA: 360-01/12-01/37, URBROJ: 2189/12-01/01-12-2 od 03. listopada 2012. godine, Izvjestitelj: Josip Nemec),

27. Prijedlog Odluke o određivanju naziva ulicama u naselju Kokoćak (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

28. Prijedlog Odluke o stavljanju postojećeg pravoslavnog groblja u Duzluku izvan   uporabe (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

29. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu mase iznad 7,5 tona poduzeća SOMER OBRT Ivanovci, Đakovo (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

30. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonicama BILLA d.o.o. u Orahovici (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

31. Financijsko izvješće za Dan Grada Orahovice 2012. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

32. Financijsko izvješće za Orahovačko proljeće 2012. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

33. Financijsko izvješće za Otvorenje turističke sezone 2012. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

34. Izvješće o stručnom nadzoru jesenskog dijela sistematske preventivne deratizacije za Orahovicu za 2012. godinu

35. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka za osnivanje trgovačkog društva. (Izvjestitelj: Josip Nemec)

36. Izvješće o utrošku proračunske rezerve (Izvjestitelj: Josip Nemec)

 

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Varga