Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana ,,vinska,, cesta

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta ( vinska cesta ) da Gradu Orahovica kao nositelj prava započinje s postupkom evidentiranja dijela nerazvrstane ceste – vinske ceste – u katastarskoj općini Orahovica na kč.br. dio 3837, 3838 i 3839, 9/5, 5/2, i u katastarskoj općini Duzluk na kč.br. 1352.

Snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste sa geodetskim elaboratom izvedenog stanja nerazvrstane ceste bit će izvedeni temeljem Zakona o cestama (N.N. broj 84/2011, člancima 123. do 133.) i Uputom Središnjeg ureda DGU, klasa : 932-01/12-02/182, ur.broj : 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine. Terenski radovi započinju 29. studenog 2012. godine i od tog datuma Grad Orahovica započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenih inženjera geodezije, zaposlenih u Uredu ovlaštenog inženjera geodezije iz Našica, trg dr. Franje Tuđmana 2, i to  Ivice Mikičić, dipl.ing.geod., broj ovlaštenja geo 1,  i Dinka Mikičić, mag.ing.geod.et geoinf., broj ovlaštenja geo 1039.  Nositelji prava na nekretninama koji neposredno graniče sa zemljištem u vlasništvu grada Orahovice, u naravi nerazvrstana cesta kč.br. dio 3837, 3838 i 3839 u ko. Orahovica i kč.br. 1352 u ko. Duzluk. Početak trase nerazvrstane ceste započinje od ulice Vijenac Zrinskih i Frankopana do ulice Put hrvatskih branitelja ( Merkur ), odnosno drugi krak do ceste Orahovica Duzluk. Zainteresirani mogu izvršiti uvid u pregledni prikaz trase i geodetski elaborat izvedenog stanja i iskazati svoj interes za omogučavanje uvida u elaborat pozivom po završetku njegove izrade, dana 10. do 21. prosinca 2012. godine u prostorijama Grada Orahovice u ulici Franje Gavrančića 6 u sobi broj 13. Osoba za kontakt je gospodin Slavko Hećimović.