Saziv 27. sjednice GV

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADSKO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/09-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-1226

Orahovica, 18. rujna 2012.

ČLANOVIMA GRADSKOG VIJEĆA

–    GRADA ORAHOVICE –

–  S V I M A  –

Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 2. i 3. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), i članka 19. stavka 1. alineje 2. i 3. Poslovnika Gradskog vijeća grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09),

 

 

S A Z I V A M

 

27. sjednicu Gradskog vijeća grada Orahovice za dan

27. rujna  2012. godine ( četvrtak ) s početkom u 19,30 sati

u Velikoj gradskoj vijećnici (središnji gradski park)

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D N E V N I  R E D:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 26. sjednice Gradskog vijeća,

 

 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

 

 1. Donošenje Odluke o prestanku mandata člana Gradskog vijeća i početku obnašanja dužnosti njegovog zamjenika (Izvjestitelj: Mandatna komisija),

 

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Orahovice za razdoblje siječanj – lipanj 2012. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Polugodišnjeg obračuna Proračuna grada Orahovice za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Dugo Polje“ Orahovica (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog centra“ Orahovica (Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga Županijskoj skupštini Virovitičko-podravske županije o razrješenju i imenovanju doktora medicine koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti građana umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Virovitičko-podravske županije, za područje grada Orahovice (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

 

 

 1. Prijedlog Zaključka o verifikaciji Odluke o početku postupka javne nabave električne energije za potrebe grada Orahovice (KLASA: 310-02/12-01/01, URBROJ: 2189/12-01/01-12-1 od 22. kolovoza 2012. godine, Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Prijedlog Zaključka o verifikaciji Odluke o početku postupka javne nabave opreme za „Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici „ (KLASA: 360-01/09-01/51, URBROJ: 2189/12-01/01-12-6 od 04. rujna 2012. godine, Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Prijedlog Zaključka o verifikaciji Odluke o početku postupka javne nabave radova izgradnje nogostupa uz desnu obalu Vučice (KLASA: 360-01/12-01/30, URBROJ: 2189/12-01/01-12-9 od 05. rujna 2012. godine, Izvjestitelj: Josip Nemec),

 

 1. Prijedlog Odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonitoj izgrađenoj zgradi (Izvjestitelj: Sanja Pančić),

 

 

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Varga

 

Dostaviti:

1. Članovima Gradskog vijeća 1-15,

2. Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice,

3. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika grada Orahovice,

4. Zvonko Nađ, pročelnik JUO,

5. Sanja Pančić, tajnik grada Orahovice,

6. Radio Orahovica d.o.o., Večernji list,

7. Prilog Zapisniku,

8. Pismohrana.

 

 

NAPOMENA:

Uvid u Odluku o donošenju DPU „Dugo Polje“ pod 4. točkom dnevnog reda, te u Odluku o donošenju DPU „Športsko-rekreacijskog centra“ pod 5. točkom dnevnog reda može se izvršiti radnim danom od 07.00 – 15.00 h u Gradskoj upravi Orahovica.