Odluka o početku postupka javne nabave radova izgradnje nogostupa uz desnu obalu Vučice

Na temelju članka 18. stavka 1., 23. stavka 1., članka 24. stavka 3. i članka 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11) i članka 43. stavka 1. alineja 7., 8. i 21. Statuta grada Orahovice ( „Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o početku postupka javne nabave radova izgradnje nogostupa uz desnu obalu Vučice

I

1. Podaci o javnom naručitelju:

a) Naziv: GRAD ORAHOVICA

b) Sjedište i adresa: 33515 Orahovica, F. Gavrančića 6

c) Matični broj: 2726459, OIB 99870159112

d) Tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@inet.hr

2. Evidencijski broj: 07/12

3. Predmet nabave:

–          CPV: 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica

–          Opis radova: pripremni radovi krčenja i čišćenja terena od grmlja i šiblja, iskolčenje trase za nogostup, strojni iskop humusa  i zemlje uz izravnavanje postojećih depresija zemljom iz iskopa, planiranje i valjanje posteljice, izrada nosivog sloja konstrukcije, ugradnja betonskih rubnjaka, asfaltiranje u širini 2 m, duljine 190 m, sanacija obalnog dijela u širini 1,8 m

–          Lokacija: od mosta kod križanja sa ulicom S. Mlakara do pješačkog mosta kod mlinskog kanala

4. Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kuna bez PDV-a.

5. Izvor planiranih sredstava:

–          Proračun grada Orahovice za 2012. godinu.

6. Zakonski osnov: članak 18. i 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.90/11)

7. Odabrani postupak javne nabave:

–          otvoreni postupak

8. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:

–          Darko Žužak, zamjenik gradonačelnika grada Orahovice

–          Zoran Stošić

–          Slobodan Lukić

–          Marko Bošnjak

Provesti će postupak otvaranja prispjelih ponuda i izvršiti pregled i ocjenu ponuda te, predložiti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

9. Odgovorna osoba javnog naručitelja:

–          Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice

II

Na ovu Odluku dati će suglasnost Gradsko vijeće grada Orahovice.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/12-01/30

URBROJ: 2189/12-01/01-12-3

Orahovica, 05. rujna 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec