Upozorenje o potrebi postupanja u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe 06.08.2012.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

GRADONAČELNIK

 

KLASA: 1363-01/12-01/15

URBR: 2189/12-01/01-12-1

Orahovica 03. kolovoza  2012.

USLUŽNI OBRT NEGRO

Franje Gavrančića 1

Orahovica

PREDMET:  Upozorenje o potrebi postupanja u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe

 

– dostavlja se –

 

Poštovani,

 

Na adresu Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice posljednjih nekoliko dana pristiglo je više desetaka pritužbi građana, i to u pismenom i usmenom obliku, kojima građani izražavaju nezadovoljstvo dimnjačarskom službom «Negro» zbog ne postupanja iste u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarske službe (dalje u tekstu: Odluka), te sumnjaju u zakonitost njenog rada.

Građani napominju da je iz postupanja koncesionara proizašao niz ispostavljenih računa za usluge koje nisu stvarno ostvarene, a što je nekorektno, neetično i u protivnosti sa donesenom Odlukom.

Naime, stav je građana, a isto je propisano i člankom 20. i 21. Odluke, da dimnjačar nema pravo ispostavljati račun za uslugu koju nije izvršio.

Člankom 20. Odluke propisano je da se za obavljene dimnjačarske usluge plaća naknada, a člankom 21. iste Odluke da se naknada za dimnjačarske usluge naplaćuje nakon obavljanja usluge, odnosno izvršenih radova, a na osnovu ispostavljenog računa. Stavkom 4. članka 21. Odluke propisano je da koncesionar ne može naplatiti uslugu koju nije izvršio.

Ističemo da građani koji su pisali prigovore navode da se nikada nisu protivili da dimnjačar dođe i pregleda dimnjak, da se eventualno najavi dan ranije u slučaju da nisu zatečeni kod kuće i svaku izvršenu uslugu čišćenja dimnjaka, nakon obavljenog posla i ispostavljenog računa, a u skladu sa Odlukom, spremni su platiti.

Dakle, ovdje nije u pitanju odbijanje usluga od strane građana, ali građani ne žele i nisu niti dužni plaćati račune ostavljene u sandučiću za neizvršene usluge.

Isto tako, u slučaju nemogućnosti ostvarenja čišćenja dimovoda i uočenim problemima dužni ste izvijestiti davatelja koncesije, odnosno dostaviti Gradskoj upravi popis građana koji odbijaju izvršenje usluge, a Grad  će dalje postupiti u skladu sa kaznenim odredbama  članka 26. Odluke.

Upozorava se koncesionara na članak 23. Odluke prema kojemu je isti dužan voditi kontrolnu knjigu dimnjačarskih usluga, koja između ostalog sadrži datum obavljenog čišćenja, potpis korisnika usluge i iznos naknade.

Ujedno Vas pozivamo da u roku od 8 dana od dana primitka ovog dopisa dostavite na uvid Komunalnom redaru Kontrolnu knjigu dimnjačarskih usluga.

Napominjemo kako nigdje u Odluci nije propisano da možete izdavati uplatnice nego da se naplata vrši nakon izvršene usluge po ispostavljenom računu. Iz priloženih računa građana za dimnjačarske usluge utvrđeno je da izdajete račun za određeno razdoblje ranije nego što je sama usluga čišćenja dimnjaka obavljena, a što je u protivnosti sa Odlukom, jer naplaćivati možete samo izvršene dimnjačarske usluge.

Zahtijevamo da svoje poslovanje uskladite sa donesenom Odlukom Gradskog vijeća Grada Orahovice. Predlažemo da povučete Opomene pred ovrhu koje ste građanima uputili putem Odvjetničkog ureda Šagovac, s obzirom da smo kao Tijelo gradske uprave nadležno za komunalne poslove Grada Orahovice koje vrši nadzor nad radom koncesionara, utvrdili da ne postupate u skladu sa člankom 21. Odluke, te ispostavljate račune za usluge koje nisu izvršene, te Vas upozoravamo na mogućnost otkaza Ugovora o koncesiji u slučaju daljnjeg ne postupanja sa donesenom Odlukom.

 

S poštovanjem,

 

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec