Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora i terase 08.08.2012

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, br. 125/11), članka 5. stavka 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku prodaje i davanja u zakup nekretnina i pokretnih stvari u vlasništvu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/99 ) i članka 43. stavka 1. alineje 7. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

O D L U K U

o davanju u zakup poslovnog prostora i terase i raspisivanju natječaja za davanje

u zakup poslovnog prostora i pripadajuće terase u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, K. Zvonimira 22

I

Daje se u zakup  poslovni prostor i pripadajuća terasa i raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora koji se sastoji od prostora caffea sa priručnim spremištem,  ukupne korisne površine 132,98 m2 i pripadajuće natkrivene terase površine 215 m2, u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, K. Zvonimira 22, u zatečenom stanju, na rok od 5 (pet) godina.

Zakupnik može koristiti pozadinski prostor i sanitarni čvor bez naknade, uz uvjet da osigura korištenje WC-a posjetiteljima dvorane Pučkog sveučilišta, isto bez naknade.

 

II

Početna cijena za zakup poslovnog prostora iznosi 30,00 kn/m2, a pripadajuće natkrivene terase 20,00 kn/m2.

III

Natjecati se mogu osobe koje prema gradu Orahovica imaju podmirena sva dugovanja temeljem potraživanja grada Orahovice po bilo kom osnovu.

 

IV

Uvjeti zakupa iz ove Odluke kao i ostali uvjeti utvrđeni su Odlukom o uvjetima, načinu i postupku prodaje i davanja u zakup nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/99), sastavni su dijelovi natječaja za zakup nekretnina iz točke I. ove Odluke kao i Ugovor o zakupu koji će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

 

V

Natječaj za zakup poslovnog prostora i pripadajuće terase iz točke I. ove Odluke njen je prilog.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 372-03/12-01/07

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 08. kolovoza 2012.

 

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec