Natjecaj za davanje u zakup poslovnog prostora 08.08.2012

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  (“Narodne novine”, br. 125/11), članka 43. stavka 1. točke 5. Statuta grada Orahovice (“Službeni glasnik” grada Orahovice, br. 5/09) i Odluke Gradonačelnika grada Orahovice Klasa:372-03/12-01/07, Urbroj: 2189/12-01/01-12-2 od 08. kolovoza 2012. godine, raspisuje se

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora

I

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, K. Zvonimira 22, koji se sastoji od prostora caffea sa priručnim spremištem, ukupne korisne površine 132,98 m2 i pripadajuće natkrivene terase površine 215 m2.

Zakupnik može koristiti pozadinski prostor i sanitarni čvor bez naknade, uz uvjet da osigura korištenje WC-a posjetiteljima dvorane Pučkog sveučilišta, isto bez naknade.

Predmetni poslovni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju, a za eventualne preinake zakupac treba odobrenje grada Orahovice, dok troškove preinake snosi sam zakupac.

 

II

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz točke I. stavka 1. ovog Natječaja iznosi 30,00 kuna po m2 mjesečno, a pripadajuće natkrivene terase 20,00 kuna po m2 mjesečno.

 

III

Poslovni prostor daje se u zakup na rok od pet godina.

 

IV

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj koje uplate iznos jamčevine u visini od 10% od početnog mjesečnog iznosa zakupnine.  Jamčevina se uplaćuje na žiro račun broj: 2500009-1830700005, Proračun grada Orahovice, pozivom na broj 24  7722-JMBG ili MB, a koje prema  gradu Orahovica imaju izmirena dugovanja po bilo kom osnovu što će utvrditi Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

V

 

Pisane ponude s dokazom o uplaćenoj jamčevini i opisom djelatnosti, preslikom osobne iskaznice za fizičke osobe ili rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe i dokazima o statusu predviđenim člankom 6. stavkom 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ –

PROSTOR– NE OTVARAJ”,  Gradonačelniku grada Orahovice, F. Gavrančića  6, putem pisarnice grada ili poštom zaključno sa 16. kolovoza 2012. godine.

Nepravodobne i nepotpune ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz Natječaja (nisu  priloženi svi traženi dokumenti, ponuđena cijena ispod početne, nisu izmirena dugovanja prema gradu Orahovica) neće se uzeti u razmatranje.

 

VI

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz ovog natječaja sadrži i najviši iznos ponuđene mjesečne zakupnine.

Ako sudjeluju i udovolje uvjetima postignutim na natječaju prvenstveno pravo na sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Osobe koje koriste poslovni prostor bez valjanog pravnog osnova i sudjeluju u natječaju imaju pravo prvozakupa pod uvjetom da prihvate najveću ponuđenu cijenu zakupa.

 

VII

 

Kao osiguranje plaćanja, prije potpisa ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuditelj obvezan je uplatiti tromjesečni iznos ponuđene zakupnine u svrhu novčanog depozita za osiguranje plaćanja zakupnine na žiro račun zakupodavca.

 

VIII

Javno otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama grada Orahovice, F. Gavrančića 6, dana 17. kolovoza 2012. godine u 12,00 sati.

 

IX

Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnik grada Orahovice.

Sudionik u natječaju ima pravo prigovora na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Prigovor se podnosi Gradskom vijeću grada Orahovice u roku od 8 dana po primitku Odluke.

Odluka Gradskog vijeća  je konačna.

Ako najpovoljniji ponuditelj u roku od 8 (osam) dana od konačne odluke ne sklopi ugovor o zakupu smatrat će se da je odustao od zakupa i gubi pravo na povrat jamčevine.

 

X

 

Gradonačelnik grada Orahovice zadržava si pravo ne prihvaćanja niti jedne ponude te poništiti natječaj bez ikakvih obveza i obrazloženja ponuditeljima.

 

XI

 

Sve dodatne informacije o Natječaju mogu se dobiti svakog radnog dana u Gradskoj upravi Orahovica u vremenu od 07,00 – 15,00 sati ili na telefon broj 033/673-351.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

Josip Nemec