Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu

Na temelju članka 4.stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ br. 86/08 i 61/11), članka 43. stavka 3. alineja 11. Statuta Grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 5/09) i članka 9. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice  („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 5/10), Gradonačelnik Grada Orahovice po prijedlogu pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, donosi

 

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Grada Orahovice

Članak 1.

U Sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice, kao sastavnom dijelu Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice (Klasa: 110-01/10-01/05, Urbroj: 2189/12-01/10-1 od 15.rujna 2010.),

 

– redni broj 3. mijenja se i glasi:

 

R.

br.

Naziv radnog mjesta

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

Broj

izvrši-telja.

Kategorija

Podkategorija

Razina

Klasif.

rang

3.

Pomoćnik pročelnika za poslove komunalnih djelatnosti, graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša

Magistar struke ili stručni specijalist ili VSS VII/1 stupanj stručne spreme arhitektonskog usmjerenja, najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

položen državni stručni ispit, položen vozački ispit B-kategorije,

poznavanje rada na računalu,

organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Jedinstvenim upravnim odjelom i drugi uvjeti iz članka 12.Uredbe

Pomaže pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela, pruža stručnu pomoć Gradonačelniku i pročelniku u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera te daje smjernice u rješavanju strateški važnih zadaća, prati stanje iz oblasti komunalne djelatnosti, graditeljstva, prostornog planiranja i zaštite okoliša, daje prijedloge s tehničkog gledišta za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju komunalnih objekata i prostora u vlasništvu grada, sudjeluje u izradi financijskog plana proračuna i programa i projekata iz područja izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, te o istom podnosi izvješća, sudjeluje u izradi prijedloga godišnjih i drugih planova uređenja prostora i zaštite okoliša, sudjeluje u izradi urbanističkih planova i drugih projekata, izrađuje prijave na natječaje i druge nominacije prema domaćim i inozemnim fondovima, ministarstvima i drugim institucijama, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu pročelnika ili neposredno gradonačelnika.

1

I.

Viši rukovoditelj

2.

 

–  redni broj 6 mijenja se i glasi:

 

R.

br.

Naziv radnog mjesta

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

Broj

izvrši-telja.

Kategorija

Podkategorija

Razina

Klasif.

rang

6.

Referent za komunalne poslove

Srednja stručna sprema – IV/1 upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja, jedna godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B-kategorije

Obavlja administrativne i stručne poslove iz područja komunalnih djelatnosti, vodi upravni postupak za komunalnu naknadu, vodi evidencije o obveznicima plaćanja komunalne naknade, sudjeluje u izvršavanju poslova organizacije raznih manifestacija i društvenih događanja kojima je nositelj Grad i Turistička zajednica, obavlja poslove vozača službenog automobila za potrebe službenika Jedinstvenog upravnog odjela, obavlja i sve druge poslove povjerene od strane gradonačelnika i pročelnika

1

III.

Referent

11.

 

–         iza rednog broja 11. dodaje se redni broj 12. i glasi:

 

R.

br.

Naziv radnog mjesta

Potrebno stručno znanje

Opis poslova radnog mjesta

Broj

izvrši-telja.

Kategorija

Podkategorija

Razina

Klasif.

rang

12.

Komunalni redar

 

Srednja stručna sprema – IV/1, upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg usmjerenja,jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

položen stručni ispit,

poznavanje rada na računalu,

položen vozački ispit B kategorije

Sudjeluje u izradi prijedloga Odluke o komunalnom redu i drugih akata na temelju Zakona o komunalnim djelatnostima,

obavlja poslove nadzora nad provođenjem Zakona, Odluke o komunalnom redu i drugih akata iz komunalne djelatnosti, te upozorava pravne i fizičke osobe na postupanja koja nisu u skladu sa Zakonom i Odlukom,

zaprima prijave građana i službenih osoba o kršenju komunalnog reda i obrađuje iste,

izdaje rješenja o počinjenom prekršaju i naređuje poduzimanje radnji u svrhu održavanja komunalnog reda, naplaćuje mandatne kazne na mjestu prekršaja , izdaje obvezne prekršajne naloge i predlaže pokretanje prekršajnog postupka sukladno Zakonu i Odluci o komunalnom redu,surađuje s Mjesnim odborima radi učinkovitijeg održavanja komunalnog reda i obavljanja poslova, sudjeluje u izvršavanju poslova organizacije raznih manifestacija i društvenih događanja kojima je nositelj Grad i Turistička zajednica, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada upravnog odjela po nalogu pročelnika

1

III.

Referent

11.

 

Članak 2.

 

Nakon stupanja na snagu ovog Pravilnika, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice zadužuje se za provedbu postupka iz članka 18. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 11. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice.

 

Članak 3.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave na Oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Orahovice, a primjenjuje se od 01.kolovoza 2012.godine.

 

 

GRADONAČELNIK GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA:110-01/10-01/5                                                                  GRADONAČELNIK:

URBROJ: 2189/12-01/01-12-5

Orahovica, 10. srpnja 2012.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec