Odluka o početku postupka javne nabave za rekonstrukciju ulica S. Šetalište i S. Radića 05.07.2012.

Na temelju članka 18. stavka 1., 23. stavka 1., članka 24. stavka 3. i članka 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 90/11) i članka 43. stavka 1. alineja 7., 8. i 21. Statuta grada Orahovice ( „Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donio je

 

O D L U K U

o početku postupka javne nabave radova rekonstrukcije prometne i komunalne infrastrukture u ulicama Stošićevo šetalište i Stjepana Radića u Orahovici

I

1. Podaci o javnom naručitelju:

a) Naziv: GRAD ORAHOVICA

b) Sjedište i adresa: 33515 Orahovica, F. Gavrančića 6

c) Matični broj: 2726459, OIB 99870159112

d) Tel: 033/673-351, fax: 033/673-125, e-mail: grad.orahovica@ inet.hr

2. Evidencijski broj: 04/12

3. Predmet nabave:

– CPV: 45222000-9 Građevinski radovi niskogradnje, osim mostova, tunela, okana i podzemnih željeznica

– Opis radova: rekonstrukcija cesta, nogostupa, oborinske odvodnje, sanitarno-fekalne kanalizacije, vodovoda, plinovoda i javne rasvjete u ulicama Stošićevo šetalište i Stjepana Radića u Orahovici

4. Procijenjena vrijednost nabave: 8.210.000,00 kuna bez PDV-a.

5. Izvor-način planiranih sredstava:

– Proračuna grada Orahovice za 2012. godinu.

6. Zakonski osnov: članak 18. i 31. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br.90/11)

7. Odabrani postupak javne nabave:

– otvoreni postupak

8. Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja:

1. Darko Žužak, zamjenik gradonačelnik grada Orahovice

2. Slobodan Lukić

3. Zoran Stošić

4. Marko Bošnjak

Provesti će postupak otvaranja prispjelih ponuda i izvršiti pregled i ocjenu ponuda te    predložiti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

9. Odgovorna osoba javnog naručitelja:

– Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice

II

Na ovu Odluku dati će suglasnost Gradsko vijeće grada Orahovice.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 360-01/12-01/13

URBROJ: 2189/12-01/01-12-3

Orahovica, 05. srpnja 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec