Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s ČELIK REMONT

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s ČELIK REMONT iz Orahovice

preseljenja pješačkog mosta na rijeci Vučici u Orahovici

I

S obrtom ČELIK REMONT iz Orahovice, V. Nazora 108 OIB: 94113716962 izravno se ugovaraju radovi preseljenja pješačkog mosta na rijeci Vučici s lokacije prema Domu zdravlja na lokaciju uz most na rijeci Vučici na ulazu u ulicu M. Gupca u Orahovici, a radovi se sastoje od preseljenja mosta, pjeskarenja, bojanja konstrukcije mosta temeljnom epoxi bojom i završnom plavom poliuretan bojom, izrade i izgradnje četiri anker ploče, izrade ograde mosta po preseljenju sa ugradnjom i bojanjem, po ukupnoj cijeni od 42.460,00 kuna bez PDV-a, a sve prema ponudi ČELIK REMONT broj 119-1/Čr-12 od 10.07.2012. godine koji  je sastavni dio ove Odluke.

 

II

Sredstva za nabavu radova iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. Razdjel 002, Glava 02, Glavni program B02, Program P1006, Kapitalni projekt K100602, Pozicija R095, Konto 42139-Izgradnja pješačke staze uz Vučicu i premještanje mosta u ulici P. Preradovića.

 

III

Za radove iz točke zaključiti će se ugovor kojeg će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 360-01/12-01/22

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 12. srpnja 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija