Odluka o izmjeni Plana prijama u službu u JUO 10.07.2012

Na temelju članka  10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08. i 61/011.) i članka 43. stavka 3. alineje 14. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o izmjeni Plana prijama u službu u

Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice

u 2012. godini

I

U Planu prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice („Službeni glasnik“ Grada Orahovice br. 1/12) točka II. mijenja se i glasi:

U Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice izvršit će se prijam dva (2) službenika na neodređeno vrijeme i to:

–         na radno mjesto I. kategorije, u potkategoriji viši rukovoditelj, s nazivom radnog mjesta: pomoćnik pročelnika za poslove komunalnih djelatnosti, graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša,

–         na radno mjesto III. kategorije, u potkategoriji referent, s nazivom radnog mjesta: komunalni redar,

a prema uvjetima iz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice (Izmjene i dopune sistematizacije radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu) – KLASA: 110-01/10-01/05, URBROJ: 2189/12-01/01-12-5  od 10. srpnja 2012. godine.

 

II

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 112-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica,  10. srpnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec