Natječaj o davanju u najam stana u vlašnistvu grada Orahovice S. Radića1-31.07.2012.

Na temelju članka 20. Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/97) i Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u najam stana u Orahovici,

KLASA: 370-01/12-01/06, URBROJ: 2189/12-01/01-12-1 od 31. srpnja 2012. godine, Gradonačelnik grada Orahovice raspisuje

 

N A T J E Č A J

o davanju u najam stana u vlasništvu grada Orahovice

I

Raspisuje se Natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu grada Orahovice površine 35,00 m2, Stjepena Radića 7, koji se sastoji od sobe, kuhinje, predsoblja, WC-a i ostave. Stanu pripada i drvarnica.

 

 

II

 

Kandidati trebaju pored općih uvjeta za dodjelu stana ispunjavati i sljedeće uvjete:

 1. Da imaju prebivalište na području grada Orahovice;
 2. Da nemaju u vlasništvu odgovarajuću useljivu kuću ili stan;
 3. Da nemaju pravo korištenja odgovarajućeg stana na temelju Ugovora o najmu stana, zaključenog na neodređeno vrijeme;
 4. Da nisu iskoristili pravo na otkup stana sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
 5. Da stan koji je predmet najma odgovara potrebama domaćinstva kandidata u smislu da nije veći od odgovarajućeg stana.

Pod odgovarajućim stanom smatra se stan na području grada veličine jedna osoba

jedna soba s time da broj soba u stanu koji se dodjeljuje ne može biti veći od broja soba iz prethodnog stana.

 

III

Red prvenstva za davanje u najam stana određuje se prema sljedećim kriterijima:

 1. Broj članova domaćinstva;
 2. Godine života članova domaćinstva;
 3. Prihodi članova domaćinstva u prethodnoj godini na koje se plaća porez na dohodak;
 4. Vrijeme čekanja na stan;
 5. Sudjelovanje kandidata i članova domaćinstva u Domovinskom ratu;
 6. Oštećenje organizma (invaliditet) kandidata i članova domaćinstva nastalog sudjelovanjem u domovinskom ratu.

 

 

– 2 –

 

IV

Za dokazivanje činjenice prema utvrđenim kriterijima iz točke III. ovog Natječaja kandidati su dužni priložiti odgovarajuće isprave.

 

V

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave Natječaja na oglasnoj ploči grada Orahovice.

Prijave se podnose Gradonačelniku grada Orahovice, Orahovica, Franje Gavrančića 6.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

 

OGLASITI:                                                                                GRADONAČELNIK:

1.Oglasna ploča

2.Radio Orahovica

3.Web stranica grada Orahovice.                                                       Josip Nemec