Zakljucak o dodjeli financijskih sredstava HVIDR-a 12.06.2012.

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

Z A K L J U Č A K

o dodjeli financijskih sredstava Udrugama iz Domovinskog rata (HVIDR-a) Virovitica

I

Udrugama iz Domovinskog rata (HVIDR-a) Virovitica dodjeljuju se financijska sredstva za organiziranje humanitarnog koncerta „DA SE NE ZABORAVI“, a prihod je namijenjen obitelji Hrvatskog branitelja Veljka Marića iz Grubišnog Polja, u iznosu od 2.000,00 kuna.

U protuvrijednosti dodijeljenog iznosa HVIDR-a će dostaviti gradu Orahovici ulaznice za koncert koje će grad podijeliti.

 

II

Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012 godinu, Razdjel 001, Glavni program A0l, Program P1004, Aktivnost A 100402, Pozicija R063, Konto 38511-Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve.

 

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

 

KLASA: 402-08/12-01/50

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 12.06.2012

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija