Odluka o sufinanciranju projekta turističke smeđe signalizacije 21.06.2012

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U o sufinanciranju projekta POSTAVLJANJE TURISTIČKE SMEĐE SIGNALIZACIJE na području Grada Orahovice

I

Projekt POSTAVLJANJE TURISTIČKE SMEĐE SIGNALIZACIJE na području Grada Orahovice, koji provodi Turistička zajednica Grada Orahovice, Grad Orahovica će sufinancirati s iznosom od 10.427,00 kn.

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu Razdjel 002, Glava 010, Glavni program  B10, Program P1018, Aktivnost A101802, Pozicija R218, Konto 38119 – Tekuće donacije Turističkoj zajednici.

 

III

Provedba ove Odluke povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/12-01/55

URBROJ: 2189/12-01/01-12-1

Orahovica, 21.lipnja 2012.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija