Odluka o socijalnoj skrbi na području grada Orahovice 05.05.2012.

Na temelju članka 5. stavka 1. članka 20. stavka 1. podstavka 3., članka 22. stavka 2. i članka 49., 50., 51. i 52. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 33/12) i članka 16. stavka 1. podstavka 5. Statuta Grada Orahovice (»Službeni glasnik» Grada Orahovice broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Orahovice na 25. sjednici održanoj  dana 05. lipnja 2012. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o socijalnoj skrbi na području grada  Orahovice

 

 

I OPĆE ODREDBE Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se oblici i prava iz socijalne skrbi koje Grad Orahovica osigurava samcu ili članovima obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, korisnici socijalne skrbi, kriteriji za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, te nadležnosti i postupak upravnog i drugih tijela Grada Orahovice po ovoj Odluci.

 

Članak 2.

 

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi osiguravaju se u Proračunu Grada Orahovice za svaku  kalendarsku  godinu, a po prethodno donesenom  Programu javnih potreba iz područja socijalne skrbi.

 

 

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 3.

 

Prava iz  socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom mogu ostvarivati samci ili članovi  obitelji  koji  nemaju  dovoljno  sredstava  za  podmirenje  osnovnih  životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, prihodima od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način, te osobe navedene u članku 27. stavku 1. točka 2.-8. Zakona o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Članak 4.

 

Prava iz socijalne skrbi temeljem ove Odluke mogu ostvariti hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području grada Orahovice, te koji ispunjavaju uvjete prema kriterijima iz Zakona i ove Odluke.

 

Članak 5.

 

Korisnici socijalne skrbi kojima je određeno pravo iz socijalne skrbi po ovoj Odluci osigurano rješenjem upravnog ili drugog tijela, ne mogu to pravo prenositi na druge osobe, niti se ta prava mogu nasljeđivati.

 

 

 

III. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

 

Članak 6.

 

Prava iz socijalne skrbi po ovoj Odluci osiguravaju se prvenstveno kao pomoć

za podmirenje troškova stanovanja, u koje spadaju:

 

–    troškovi najamnine,

–    troškovi pričuve,

–    troškovi komunalne naknade,

–    troškovi električne energije,

–    troškovi plina, drva i drugih energenata,

–    troškovi grijanja,

–    troškovi vode i odvodnje,

–    troškovi odvoza kućnog otpada,

–    troškovi dimnjačarskih usluga,

–    drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 7.

 

Pored prava na podmirenje dijela troškova stanovanja iz prethodnog članka kao prioritetnog prava iz ove Odluke,  korisnicima socijalne skrbi po ovoj Odluci  mogu se iznimno, po posebno provedenom postupku osigurati i druga prava iz socijalne skrbi i to:

– pravo na jednokratnu  pomoć,

– jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta,

– pravo na subvencionirani boravak djece u Dječjem vrtiću i jaslicama,

– pravo na socijalnu stipendiju

– sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola,

pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova,

– ostale pomoći.

 

 

 

IV. KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

 

P o m o ć  z a  p o d m i r e n j e  t ro š k o v a  s t a n o v a n j a

 

Članak 8.

 

Pravo  na  pomoć  za  podmirenje  troškova  stanovanja  ima  samac  ili  članovi obitelji pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi i ovom Odlukom, ako plaćanje troškova stanovanja ne ostvaruju po drugoj osnovi.

 

Pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ima samac ili članovi obitelji koji koriste stan iste ili manje površine od stambenog prostora kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe u smislu odredbe članka 38. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi, i to:

 

–          za jednu osobu stan ili kuća veličine 35m2 korisne površine, a za osobe s            invaliditetom 20% veći ( 42 m2),

–          za dvočlanu obitelj stan ili kuća veličine do 45 m2 korisne površine,

–          za tročlanu obitelj stan ili kuća veličine do 55m2 korisne površine,

–          za četveročlanu obitelj stan ili kuća veličine do 65 m2 korisne površine, s mogućim odstupanjima do +-10 m2.

 

 

Ako obitelj ima više od četiri člana na svakoga člana obitelji dodaje se 10m2 površine stana.

 

Pored prethodno navedenog kriterija, samac ili članovi obitelji mogu ostvariti pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja ukoliko mjesečni prihod samca ili obitelji u posljednja tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva ili pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ne prelazi visinu iznosa pomoći za uzdržavanje utvrđenih prema članku 33. Zakona o socijalnoj skrbi.

 

Samac ili članovi obitelji koji imaju u vlasništvu ili suvlasništvu kuću ili stan koji im ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba, poslovni prostor ili kuću za odmor, nemaju pravo na pomoć za stanovanje.

 

Članak 9.

 

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja priznaje se u visini od 20% mjesečnog iznosa potrebnog za uzdržavanje samca ili članova obitelji iz članka 33. Zakona o socijalnoj skrbi i isplaćuje se mjesečno.

 

Članak 10.

 

Pravo na socijalnu skrb po ovoj Odluci nemaju samci ili članovi obitelji koji:

 

–          mogu sami sebe uzdržavati,

–          ne žele tražiti uzdržavanje od osobe koja ih je dužna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje,

–          ne žele ostvariti uzdržavanje na temelju sklopljenog ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, a nisu pokrenuli postupak za raskid tog ugovora,

–          mogu osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi,

–          imaju u vlasništvu registrirano osobno vozilo, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji – korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, većeg broja djece, starije teško pokretne osobe ili za zadovoljenje neke druge osnovne životne potrebe,

–          ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan, kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba,

–          su u razdoblju od godine dana prije podnošenja zahtjeva prodali, darovali ili se odrekli prava na nasljeđivanje nekretnine i druge imovine, ako su time mogli ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba u vrijeme podnošenja zahtjeva,

–          da su radno sposobni, a odbiju sudjelovati u javnim radovima ili drugim povremenim ili privremenim poslovima koje organizira Grad.

 

 

Članak 11.

 

Smatra se da u smislu članka 10. ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako prihode može ostvariti prodajom imovine ili davanjem u zakup ili najam imovine koja ne služi njoj niti članovima njezine obitelji za podmirenje osnovnih životnih potreba.

 

 

 

 

Članak  12.

 

Smatra se da u smislu članka 10. ove Odluke osoba može sama sebe uzdržavati ako nije uredno prijavljena nadležnoj službi za zapošljavanje ili ako je prijavljena kod Službe za zapošljavanje, a u razdoblju od šest mjeseci prije pokretanja postupka odbije ponuđeno zaposlenje, odnosno ako ima prilike makar privremenim, sezonskim, povremenim i sličnim poslovima ostvariti sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba ili ostvariti druge prihode.

 

 

Članak 13.

 

Odredbe iz članka 12. ove Odluke ne odnose se na:

 

–          potpuno radno nesposobnu osobu,

–          radno sposobnu osobu stariju od 55 godina života, koja u posljednjih 10 godina nije bila u radnom odnosu, niti je obavljala obrt ili drugu samostalnu djelatnost po posebnim propisima, članove poljoprivrednog domaćinstva starije od 55 godina života, te osobe kojima do stjecanja prava na starosnu mirovinu nedostaje 5 godina života,

–          dijete od navršene 15. godine dok se redovito školuje, odnosno mlađeg punoljetnika do završetka redovitog školovanja, a najduže do navršene 26. godine života,

–          trudnicu nakon dvanaest tjedana trudnoće i rodilju do šest mjeseci nakon poroda, te roditelja koji čuva i odgaja dijete do godinu dana života, blizance do tri godine života ili troje i više djece do navršenih deset godina života, ili teže tjelesno ili mentalno oštećeno ili psihički bolesno dijete pod roditeljskom skrbi.

 

Članak 14.

 

Potpuno nesposobnim za rad u smislu prethodnog članka ove Odluke, smatra se:

 

– osoba starija od 65 godina,

– dijete do navršene 15 godine života,

– osoba čija je nesposobnost za rad utvrđena prema općim propisima.

 

Članak 15.

Samac ili obitelj koji su ostvarili sredstva prodajom imovine ili su darovali svoju imovinu nemaju pravo na socijalnu skrb po ovoj Odluci za razdoblje za koje iznos pomoći odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet nekretnina, osim ako im u tom razdoblju budu ugroženi život i zdravlje zbog nemogućnosti zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

 

Članak 16.

 

Korisnik kojemu je odobrena socijalna skrb po ovoj Odluci u vidu pomoći za podmirenje troškova stanovanja, dužan je davati točne podatke o svim svojim redovitim i drugim prihodima, nekretninama ili drugoj imovini, te mora omogućiti upravnom tijelu Grada Orahovice nadležnom za poslove socijalne skrbi uvid u svoje prihode i imovno stanje, te u roku od osam dana prijaviti svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje ili na visinu pomoći.

U  protivnom, ili  ako  se  utvrdi  da  je  korisnik  socijalne  skrbi  dao  netočne podatke, nadležno upravno tijelo će donijeti rješenje o ukidanju rješenja o odobravanju socijalne skrbi.

 

 

Članak 17.

 

Radno sposobni korisnici pojedinih vidova socijalne skrbi Grada Orahovice dužni su po pozivu upravnog tijela Grada nadležnog za poslove socijalne skrbi, sudjelovati u organiziranim javnim radovima ili drugim privremenim ili povremenim poslovima u organizaciji Grada Orahovice.

 

Ukoliko osobe iz prethodnog stavka ovog članka neopravdano odbiju sudjelovati u navedenim radovima, gube pravo na socijalnu skrb po ovoj Odluci u toj kalendarskoj godini.

 

 

V. NADLEŽNOST I POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA

 

Članak 18.

 

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi po ovoj Odluci, pokreće se na

zahtjev korisnika.

 

Zahtjev  se  podnosi  Jedinstvenom upravnom  odjelu  Grada Orahovice.

 

Članak 19.

 

Uz zahtjev za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz ove Odluke i to:

–    presliku Domovnice,

–    presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu i boravištu,

–    dokazi  o  novčanim  primanjima  podnositelja  zahtjeva  i  članova  njegove

obitelji,

–     rješenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju pomoći za uzdržavanje (za korisnike koji primaju navedenu pomoć),

–     za  radno  sposobne  osobe,  potvrdu  od  Zavoda  za  zapošljavanje  da  su prijavljene kao privremeno nezaposlene osobe, ili da ispunjavaju uvjete iz članka  13.  ove Odluke

–     za radno nesposobne osobe dokaze iz članka  14. ove Odluke

–    zemljišno – knjižni izvadak ne stariji od 30 dana,

–    potvrda o visini dohotka,

–     druge dokaze o ispunjavanju kriterija iz ove Odluke, po ocjeni upravnog tijela.

 

Članak 20.

 

Ukoliko je podnositelj zahtjeva osoba koja od Centra za socijalnu skrb prima  pomoć za uzdržavanje, ista uz zahtjev dostavlja presliku rješenja Centra za socijalnu skrb koja mora biti ovjerena od strane nadležne osobe Centra za socijalnu skrb da pravo po navedenom rješenju teče, odnosno da nije ukinuto, te dokaze po kriterijima iz čl. 8. ove Odluke, a upravno tijelo može zatražiti i druge dokaze ukoliko ocijeni da su isti potrebni u provedbi upravnog postupka.

 

Članak 21.

 

Postupak po zahtjevima za ostvarivanje prava na socijalnu skrb po ovoj Odluci provodi se po odredbama Zakona o općem upravnom postupku, te supsidijarnom primjenom pojedinih odredaba Zakona o socijalnoj skrbi.

 

 

 

Članak 22.

 

Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice je nadležan za donošenje upravnih rješenja u prvom stupnju po odredbama ove Odluke, i to:

 

 

a)                             u slučajevima iz članka 6. ove Odluke, nakon podnošenja zahtjeva za socijalnu skrb u podmirenju troškova stanovanja, provodi se cjelokupni upravni postupak i temeljem utvrđenog činjeničnog stanja i priložene dokumentacije donosi upravno rješenje o prihvaćanju ili odbijanju zahtjeva,

 

b)                            u iznimnim slučajevima, iz članka 7. stavak 1. podstavak 1., 6. i 7. ove Odluke, a nakon podnesenog zahtjeva, upravno tijelo provodi skraćeni najnužniji dio postupka utvrđivanjem ispunjavanja ili neispunjavanja kriterija iz ove Odluke, te obrađeni predmet dostavlja Povjerenstvu za socijalnu skrb radi davanja prethodnog mišljenja odnosno prijedloga za prihvaćanje ili odbijanje zahtjeva.

 

 

Nakon dobivanja prethodnog mišljenja odnosno prijedloga Povjerenstva za socijalnu skrb, upravno tijelo Grada nadležno za poslove socijalne skrbi donosi odgovarajuće rješenje, bez provođenja upravnog postupka.

 

O s t a l i  o b l i c i  s o c i j a l n e  s k r b i

 

Članak 23.

 

Pravo na pomoć za ostale oblike socijalne skrbi iz članka 7. ove Odluke, rješava  se na sljedeći način:

a) Jednokratna pomoć je pravo na novčanu pomoć ili pomoć u naravi koju mogu ostvariti samci ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti  neke osnovne  životne potrebe,  a koje su  nastale  zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.

U postupku priznavanja jednokratne pomoći korisnik je dužan pribaviti dokaze o  opravdanosti potrebe radi koje podnosi zahtjev.

O visini jednokratne pomoći odlučuje zaključkom Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb, odnosno Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice.

 

 

b) Jednokratna novčana pomoć za rođenje djeteta kao dio stimuliranja nataliteta na području grada, ostvaruju sve obitelji na području grada Orahovice bez obzira na socijalni status, za svako novorođeno dijete.

Uvjeti i iznosi sredstava za ostvarivanje prava iz prethodnog stavka, utvrđeni su posebnom odlukom gradonačelnika.

c) Pravo na subvencionirani boravak djece u Dječjem vrtiću i jaslicama imaju   obitelji koje ispunjavaju uvjete iz Odluke o utvrđenim mjerilima za određivanje načina i uvjeta sudjelovanja roditelja u cijeni Programa rada Dječjeg vrtića PALČIĆ Orahovica.

 

d) Pravo na socijalnu stipendiju ostvaruju korisnici kojima na prijedlog Povjerenstva za socijalnu skrb nadležno povjerenstvo odobri socijalnu stipendiju.

 

e) Sufinanciranje prijevoza učenicima srednjih škola je potpora učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Orahovice koji pohađaju srednju školu izvan mjesta svog prebivališta.

Potpora se osigurava u visini koju odredi Gradonačelnik posebnom odlukom.

f) Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti    korisniku koji uslijed trenutnih okolnosti nije u mogućnosti u cijelosti ili djelomično podmiriti troškove ukopa članova kućanstva odnosno obitelji pod uvjetom da traženu pomoć ne može osigurati po drugom osnovu.

Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova utvrđuje se u iznosu najnižih  osnovnih troškova pogreba ( lijes, pokrov, nadgrobni znak i grobno mjesto), a  plaća se pružateljima tih usluga.

Na imovini umrle osobe izvršit će se hipotekarna uknjižba u korist Grada Orahovice, kako bi se po provedenoj ostavinskoj raspravi naknadno moglo refundirati pogrebne troškove od nasljednika imovine.

 

g) Ostale pomoći su različiti oblici pomoći koje gradonačelnik može odobriti na  prijedlog povjerenstva za socijalnu skrb odnosno Jedinstvenog upravnog odjela, a odnose se naročito na: podmirenje troškova nabave udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola iz obitelji slabijeg socijalnog statusa, božićnicu za umirovljenike s nižom mirovinom, korisnike socijalne skrbi, nezaposlene osobe i drugo.

Članak 24.

 

Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, nakon zaprimanja zahtjeva iz  članka 18. ove  Odluke,  pokreće  postupak  za  ostvarivanje  prava  na sljedeći način:

 

–     ukoliko  je  zahtjev  dostavljen  bez  priloženih  dokaza  iz  članka  19. i 20. ove Odluke, zatražit će od podnositelja zahtjeva da priloži odgovarajuću dokumentaciju najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u protivnom će zahtjev odbaciti kao nepotpun,

–     nakon  zaprimanja  zahtjeva  sa  potrebnim  dokazima  upravno  tijelo  će zapisnički saslušati podnositelja zahtjeva o svim činjenicama u skladu sa kriterijima za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi a koji zapisnik odnosno očitovanje je dužan pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potpisati podnositelj zahtjeva,

–     ukoliko je podnositelj zahtjeva već bio korisnik nekih od oblika socijalne skrbi Grada Orahovice, kompletnu dokumentaciju o dosadašnjem ostvarivanju prava priložit će novo podnesenom zahtjevu,

–     u  slučaju  ukazane  potrebe,  a  po  ocjeni  upravnog  tijela,  provest  će  se postupak zapisničkog očevida na licu mjesta o stanju domaćinstva odnosno obitelji koja je podnijela zahtjev,

–     ukoliko to upravno tijelo ocijeni potrebnim, može o pojedinim zahtjevima, a radi utvrđivanja objektivnog činjeničnog stanja zatražiti i mišljenje Povjerenstva za socijalnu skrb a u iznimnim slučajevima i   Vijeća mjesnog odbora u kojem podnositelj zahtjeva ima prebivalište,

–     ukoliko to upravno tijelo ocijeni potrebnim, može provesti i ostale oblike upravnog postupka saslušanjem svjedoka, pribavljanjem po službenoj dužnosti  dokaza  o  materijalnom  stanju  podnositelja  zahtjeva,  ili  drugih osoba koje su ga po odredbama Obiteljskog zakona dužne uzdržavati i dr.,

 

 

–     ako  se  radi  o  zahtjevu  za  ostvarivanje  pomoći  za  troškove  stanovanja, nadležno upravno tijelo će od podnositelja zahtjeva zatražiti i dokaze o veličini stambene površine iz članka 8. stavak ove Odluke, a ukoliko takav dokument ne postoji, izvršit će se komisijski očevid na licu mjesta, odnosno u stanu ili kući podnositelja zahtjeva, radi utvrđivanja korisne površine stana ili kuće.

 

Nakon provedenog postupka iz prethodnih stavaka, upravno tijelo nadležno za poslove  socijalne  skrbi  donosi  upravno  rješenje  sa  odgovarajućim  obrazloženjem i uputom o pravnom lijeku  i dostavlja ga podnositelju zahtjeva.

 

Članak 25.

 

U slučajevima ako se to ocijeni neophodnim, a u pravcu što hitnijeg rješavanja podnesenih zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice može zatražiti stručnu pomoć Centra za socijalnu skrb ili Povjerenstva za socijalnu skrb u provedbi postupka zapisničkog očevida na licu mjesta o stanju domaćinstva odnosno obitelji koja je podnijela zahtjev za socijalnu skrb prvenstveno za podmirenje troškova stanovanja a iznimno i za druge oblike socijalne skrbi iz ove Odluke.

 

Članak 26.

 

Upravno rješenje o odobrenju pomoći za podmirenje troškova stanovanja donosi se u pravilu za razdoblje od podnošenja zahtjeva sa važenjem do konca tekuće proračunske godine, a za obitelji   koje imaju radno sposobne članove, za mjesečno, tromjesečno ili polugodišnje razdoblje.

 

U navedenom rješenju se u pravilu ne konkretizira jedan od oblika odobrene pomoći za podmirenje troškova stanovanja, već se rješenjem utvrđuje ukupni iznos odobrene  pomoći iz članka 9. ove Odluke, i navođenjem oblika pomoći za podmirenje troškova stanovanja iz članka 6. ove Odluke.

 

O postupnom izvršavanju donesenog rješenja odlučuje posebnim zaključcima upravno tijelo nadležno za poslove socijalne skrbi, u pravilu po dostavljenim računima troškova za prethodni mjesec iz članka 6. ove Odluke, vodeći računa da se podmirenje troškova stanovanja vrši postupno, do ukupnog iznosa određenog u rješenju.

 

Ako  korisnik  socijalne  skrbi  ne  dostavi  račune  za  troškove  podmirenja stanovanja u visini odobrene pomoći do 31. 12. tekuće godine, gubi pravo na isplatu preostalih troškova u toj godini.

 

Ukoliko je korisnik socijalne skrbi na temelju rješenja Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice oslobođen od plaćanja komunalne naknade, za navedeni iznos smanjuje se ukupni iznos za podmirenje troškova stanovanja po donesenom rješenju Jedinstvenog upravnog odjela grada Orahovice.

 

Članak 27.

 

Za korisnike socijalne skrbi Grada Orahovice kojima je rješenjem odobreno pravo na  socijalnu  pomoć  za  podmirenje  troškova  stanovanja,  ustrojit  će  se  posebna evidencija (socijalna kartica) sa svim potrebnim pokazateljima i realiziranim oblicima socijalne skrbi u financijskom ili materijalnom smislu a koja će se redovno ažurirati nakon svakog ostvarenog vida socijalne pomoći od strane Grada Orahovice, a posebna (skraćena) evidencija o korisnicima ostalih oblika socijalne pomoći po ovoj Odluci.

 

 

 

VI  NADLEŽNOST I NAČIN RADA POVJERENSTVA ZA SOCIJALNU SKRB GRADA ORAHOVICE

 

Članak 28.

 

U cilju praćenja djelatnosti socijalne skrbi na području Grada Orahovice, koordiniranja određenih aktivnosti iz područja socijalne skrbi i poticanju mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, Gradsko vijeće Grada Orahovice donosi Odluku o osnivanju Povjerenstva za socijalnu skrb.

 

Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Orahovice nadležno je:

 

1.  pratiti  stanje  u  području  socijalne  skrbi  na  području  Grada  Orahovice  i predlagati odgovarajuće mjere za poboljšanje tog stanja,

2.  koordinirati određene zajedničke aktivnosti u području socijalne skrbi koje provode Grad Orahovica, Centar za socijalnu skrb, Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica, druge humanitarno-socijalne institucije ili ustanove kao i udruge građana iz područja socijalno-humanitarne djelatnosti,

3. pratiti izvršenje socijalnog programa Grada Orahovice utvrđenog putem godišnjih programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i Odluci o Socijalnoj skrbi, te sudjelovati u izradi navedenih općih akata ili njegovim izmjenama ili dopunama,

4.  poticati primjenu djelotvornih mjera koje je potrebno nužno poduzimati radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba,

  1. skrbiti se i zalagati za dosljednu primjenu zakona iz područja socijalne skrbi,  zapošljavanja,  mirovinskog  i  invalidskog  osiguranja,  doplatka  za djecu, te surađivati sa državnim tijelima na primjeni propisa o socijalnoj skrbi invalida domovinskog rata kao i obitelji poginulih i ranjenih, civilnih invalida, invalida rada i njihove djece,
  2. utvrđivati prijedloge za dodjelu socijalnih stipendija,
  3. utvrđivati prijedloge iz članka 22. točka b) ove Odluke, kao i sudjelovati u postupcima pružanja stručne pomoći nadležnom upravnom tijelu Gradske uprave iz članka 25. ove Odluke.

 

Članak 29.

 

Povjerenstvo za socijalnu skrb ima predsjednika i četiri člana, od kojih po jednog člana određuju Centar za socijalnu skrb i Gradsko društvo Crvenog križa Orahovica, dok Predsjednika i preostala dva člana određuje Gradsko vijeće, odnosno Gradonačelnik.

VII    KAZNENE ODREDBE

 

Članak 30.

 

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se korisnik socijalne skrbi ako je dao neistinite podatke na temelju kojih je ostvario određena prava po ovoj Odluci.

 

VIII  PRIJELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 31.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke, stavlja se van snage i prestaje važiti

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Orahovice („Službeni glasnik„Grada Orahovice, broj   6/11).

 

Članak 32.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Grada

Orahovice.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 550-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-12-2

Orahovica, 05. lipnja 2012.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija