Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u najam stanova u Orahovici

Na temelju članka 20. Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/97) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 1/04), te Odluke o izmjenama općih i ostalih akata koji sadrže naziv «gradsko poglavarstvo» („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/10) i članka 43. stavka 1. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09.), gradonačelnik grada Orahovice donosi

 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za davanje u najam stanova u Orahovici

I

Raspisuje se natječaj za davanje u najam stana u vlasništvu grada Orahovice, u Orahovici, Trg bana Ivana Mažuranića 2A, a koji stan se sastoji od dviju soba, kuhinje, predsoblja, kupaonice s WC-om i ostava, ukupne površine 48,52 m2. Stanu pripada i drvarnica u podrumu.

 

II

 

Natječaj iz točke I. ove Odluke raspisat će se temeljem uvjeta i kriterija utvrđenih Odlukom o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 4/97) i ovom Odlukom.

 

III

 

Stan se daje u najam na neodređeno vrijeme po ekonomskoj visini najamnine od 8,00 kuna po m2 uz plaćanje i pripadajuće zajedničke pričuve.

 

IV

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice.

 

V

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 370-01/11-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-12-8

Orahovica, 01. lipnja 2012.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija