Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s HIT RECORDS 17.06.2012-02

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donio je

 

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s HIT RECORDS d.o.o. Zagreb razglasa, rasvjete i pozornice za održavanje koncerta u Orahovici

I

 

S trgovačkim društvom HIT RECORDS d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 54, OIB: 71881695198 izravno se ugovara nabava razglasa, rasvjete i pozornice za održavanje koncerta u Orahovici na izletištu „ORAH“ u periodu od 28.06. do 30.06.2012. godine po cijeni od 20.000,00 kuna bez PDV-a.

 

II

Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurati će se u rebalansu proračuna grada za 2012. godinu Razdjel 00, Glava 04, Glavni program B04, Program P1012, Aktivnost A101201, Pozicija R121, Konto 32999-Ostale manifestacije u kulturi.

 

III

Za nabavu usluge iz točke I. ove Odluke zaključiti će se ugovor koji će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

 

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 334-01/12-01/8

URBROJ: 2189/12-01/01-12-3

Orahovica, 17. lipnja 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija