Odluka o izravnom ugovaranju s Nemec d.o.o. 06.06.2012.

Na temelju članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o izravnom ugovaranju s Nemec d.o.o., Vladimira Nazora 14, Orahovica, za nabavu pića povodom obilježavanja manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“

 

I

 

S Nemec d.o.o., Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica, izravno se ugovara nabava pića povodom obilježavanja manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“ po cijeni od 7.491,97 kuna bez PDV-a.

II

 

Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 117, Konto 32 999 – Orahovačko proljeće 2012.

 

III

Za nabavu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/04

URBROJ:2189/12-01/01-12-204

Orahovica, 06. lipnja 2012. god.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija