Odluka o imenovanju Natječajnog povjerenstva Gradskog vijeća za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica

Na temelju članka 25. stavka 1. Statuta Gradske knjižnice Orahovica (Statut od 17. veljače 1999. godine i Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Orahovica – KLASA: 012-03/01, URBROJ: 2189/12-03/01-1 od 16. 11. 2001. godine), i članka 33. stavka 1. točke 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Orahovice na 25.  sjednici od  05. lipnja         2012. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o imenovanju Natječajnog povjerenstva Gradskog vijeća za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica

I

 

U Natječajno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Orahovice za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica, imenuju se:

 

  1. Zvonko Nađ, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela,
  2. Sanja Pančić, zamjenik pročelnika-tajnik grada,
  3. Ante Todorić, dipl. knjižničar u Gradskoj knjižnici Orahovica

 

II

 

Zadaća je Natječajnog povjerenstva iz točke I. ove Odluke raspisivanje i provedba natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica sukladno odredbama Zakona o knjižnicama (Narodne novine, br. 105/97, 5/98., 104/00 i 69/09) i odredbama Statuta Gradske knjižnice Orahovica koje utvrđuju izbor ravnatelja.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 612-01/12-01/03

URBROJ: 2189/12-03/01-12-5

Orahovica,  05. lipnja 2012.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija