Odluka o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljista

Na temelju članka 43. stavka 1. točke 5. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U

o davanju u zakup i raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice,

za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na krutu bio masu iz šumarstva i poljoprivrede predviđene instalirane snage do 1el.+4te. MW, prema dosad ishođenoj projektnoj dokumentaciji


 

I

Daje se u zakup i raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice, za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na krutu bio masu iz šumarstva i poljoprivrede, prema dosad ishođenoj projektnoj dokumentaciji i to:

1. Neizgrađeno građevinsko zemljište u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“ i to dio kat. čbr. 2382/9 površine 9.516 m2 uknjižene u zk.ul. 1490 k.o. Orahovica, za izgradnju kogeneracijske elektrane snage 1el.+te. MW prema dosad ishođenoj projektnoj dokumentaciji, za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije.

II

Početna cijena zakupnine formira se na slijedeći način:

– minimalno 250.000,00 kuna odmah po potpisivanju Ugovora,                                                             – minimalnu kunsku protuvrijednost od 10 EURA, računajući prema srednjem tečaju NBH na dan plaćanja, po kW instalirane snage godišnje na rok trajanja Ugovora od 30 godina.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda onog natjecatelja koji ponudi najviši iznos tako formirane cijene zakupnine.

III

Natjecati se mogu sve fizičke i uredno registrirane pravne osobe koje prema gradu Orahovica imaju podmirena sva dugovanja temeljem potraživanja grada Orahovice po bilo kom osnovu.

IV

Uvjeti davanja u zakup iz ove Odluke utvrđeni su Odlukom o uvjetima, načinu i postupku prodaje i davanja u zakup nepokretnih i pokretnih stvari u vlasništvu grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 2/99), sastavni su dijelovi Javnog natječaja za davanje u zakup neizgrađenog zemljišta iz točke I. ove Odluke, a kojim će se natječajem odrediti ostali uvjeti zakupa.

V

Ugovor o davanju u zakup će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

VI

Natječaj za davanje u zakup neizgrađenog zemljišta iz točke I. ove Odluke njen je sastavni prilog.

VII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice, a objaviti na oglasnoj ploči i web stranici grada Orahovice, radio Orahovici i „Glasu Slavonije“.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 310-03/11-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-12-8

Orahovica, 12. lipnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija