Odluka o davanju u najam stana Trg bana Ivana Mažuranića-Anica Sekulić

Na temelju članka 20. Odluke o davanju u najam stanova („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.4/97 i 1/04), a u svezi s člankom  2. Odluke o izmjenama općih i ostalih akata koji sadrže naziv „gradsko poglavarstvo“ („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.2/10) i članka 43. stavka 1. alineje 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

 

O D L U K U

o davanju u najam stana u vlasništvu

grada Orahovice, u Orahovici, Trg bana Ivana Mažuranića 2A

 

I

Anici Sekulić, iz Orahovice, Vladimira Nazora 42, daje se u najam stan u vlasništvu grada Orahovice u Orahovici, Trg bana Ivana Mažuranića 2A, površine 48,52 m², a koji stan se sastoji od dvije sobe, predsoblja, ostave, kuhinje i kupaonice s WC-om. Stanu pripada i drvarnica u podrumu.

 

II

Stan iz točke I. ove Odluke daje se u najam temeljem raspisanog natječaja od 01. lipnja 2012. g. i Mišljenja Povjerenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu grada Orahovice (ukupan broj bodova, primanja podnositelja).

Mišljenje iz stavka 1. ove točke prilog je ovoj Odluci.

 

III

 

Stan se daje u najam na neodređeno vrijeme, po ekonomskoj visini najamnine od 8,00 kuna po m² uz ostale režijske troškove koji će teretiti navedeni stan.

 

IV

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Gradonačelniku grada Orahovice u roku od 8 dana od dana primitka Odluke.

 

V

 

Po okončanju postupka utvrđenog ovom Odlukom zaključit će se Ugovor o najmu stana na neodređeno vrijeme, koji će u ime grada Orahovice potpisati Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice.

 

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice, a primijenit će se protekom roka iz točke IV. ove Odluke odnosno po rješenju o eventualnom podnesenom prigovoru.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 370-01/11-01/01

URBROJ: 2189/12-01/01-12-12

Orahovica, 27. lipnja 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija