Odluka GV o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica

Na temelju članka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, br. 104/00), te članka 3. Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta gradske knjižnice Orahovica (KLASA: 012-03/01, URBROJ: 2189/12-03/01-1 od 16. 11. 2001. godine), i članka 33. stavka 1. točke 18. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovica, br. 5/09 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće grada Orahovice na 25. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2012. godine, donijelo je

 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica

I

 

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica.

 

II

 

Natječaj u dnevnom tisku raspisuje i postupak provodi Natječajno povjerenstvo od tri člana u koje dva člana imenuje Gradsko vijeće, a jednog člana imenuje ravnatelj Knjižnice iz reda stručnih djelatnika ustanove.

 

III

 

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku po određenju Natječajnog povjerenstva, a provodi se po postupku i sadrži uvjete utvrđene Zakonom o knjižnicama („Narodne novine“, br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Statutom Gradske knjižnice Orahovica od 17. veljače 1999. godine, i Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Gradske knjižnice Orahovica (KLASA: 012-03/01, URBROJ: 2189/12-03/01-1 od 16.11.2001. godine) koje reguliraju postupak i uvjete za izbor ravnatelja:

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADSKO VIJEĆE

GRADA ORAHOVICE

 

URBROJ:  2189/12-03/01-12-4

KLASA:  612-01/12-01/03

Orahovica, 05. lipnja 2012.

Predsjednik:

Zvonimir Varga

PDF verzija