Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine, br. 105/97, 5/98., 104/00 i 69/09), članka 24. i 25. Statuta Gradske knjižnice Orahovica (od 17. 2. 1999. godine i 16.11.2001. godine), i Odluke Gradskog vijeća Grada Orahovice o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Orahovica (KLASA: 612-01/12-01/03, URBROJ: 2189/12-03/01-12-4 od 05. lipnja 2012.), Natječajno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Orahovice raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja

Gradske knjižnice Orahovica

  1. Za ravnatelja može biti izabrana osoba koja pored općih zakonskih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava i sljedeće uvjete:

–          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, odnosno osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

–          najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,

–          radne i organizacijske sposobnosti temeljem koji se može očekivati da će uspješno voditi knjižnicu.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

 

  1. Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili presliku:

–          dokaz o stručnoj spremi,

–          domovnicu,

–          životopis,

–          dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili preslik radne knjižnice),

–          uvjerenje da se ne vodi istražni i kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta s naznakom „natječaj za ravnatelja“ podnose se na adresu: Natječajno povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Orahovice, Orahovica, Franje Gavrančića 6, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

 

 

Natječajno povjerenstvo

Gradskog vijeća grada Orahovice

PDF verzija