Javni natječaj o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog

REPUBLIKA HRVATSKA

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 310-03/11-01/01

URBROJ: 2189/12-02/01-12-9

Orahovica. 12.06.2012.

 

Na temelju Odluke gradonačelnika grada Orahovice, klasa: 310-03/11-01/01, urbroj: 2189/12-01/01-12-8 od 12. lipnja 2012. godine, raspisuje se

J A V N I    N A T J E Č A J

o davanju u zakup  neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu grada Orahovice, za izgradnju kogeneracijskog postrojenja na krutu bio masu iz šumarstva i poljoprivrede, predviđene instalirane  snage do 1el.+4te. MW, prema dosad ishođenoj projektnoj dokumentaciji


 

 

I.

Izlaže se Javnom natječaju za davanje u zakup neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu grada Orahovice, za izgradnju kogeneracijske elektrane prema dosada ishođeno i projektiranoj  dokumentaciji, prikupljanjem zatvorenih ponuda, i to :

Neizgrađeno građevinsko zemljište u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“, dio kč.br. 2382/9 površine 9.516 m2 uknjižene u zk.ul. 1490 k.o. Orahovica,  za izgradnju kogeneracijske  elektrane snage 1 el. + 4 te MW prema postojećoj  i ishođenoj projektnoj dokumentaciji, za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije.

Početna cijena zakupnine formira se na sljedeći način :

-minimalno 250.000,00 kuna odmah po potpisivanju Ugovora,

-minimalnu kunsku protuvrijednost od 10 EUR, računajući prema srednjem tečaju NBH na dan plaćanja, po kW instalirane snage godišnje, na rok trajanja Ugovora od trideset (30) godina.

Najpovoljnijom ponudom prema mišljenju povjerenstva, a po odluci gradonačelnika smatrati će se ponuda onoga natjecatelja koji uz najviši ponuđeni iznos za formiranje izračuna zakupnine ispuni sve zadane uvjete.

 

II.

Postojeća Projektna dokumentacija iz točke I. ove Odluke sa sastoji se od :

–          EOTRP (Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja na distributivnu mrežu)

–          PEES-a

–          Idejnog projekta,

–          PEO

–          Lokacijske dozvole

Zainteresirani natjecatelji mogu izvršiti uvid u gore navedenu dokumentaciju u prostorijama grada Orahovice, svakom radnim danom od 11 – 14:00 sati .

 

III.

OPĆI I POSEBNI UVJETI NATJEČAJA

1.  Neizgrađeno građevinsko zemljište iz točke I. daje se u zakup na određeno vrijeme od trideset (30) godina.

Po isteku roka zadnjem zakupoprimcu biti će ponuđeno pravo prvo zakupa. U koliko ne bude daljnjeg interesa od istog ili po naknadno objavljenom natječaju posljednji zakupoprimac dužan je dovesti zemljište u početno stanje.

2. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava sukladno odredbama članka 25. stavak 3. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora (NN RH br. 125/11), na trošak zakupnika.

3. Ponuditelj je uz ponudu dužan uplatiti jamčevinu u visini od 25.000,00 kn, o čemu mora priložiti dokaz o uplati u izvorniku (broj žiro-računa 2500009-2500009-1830700005), poziv na broj za fizičke i pravne osobe 02, datum plaćanja te naznačiti broj računa banke radi povrata jamčevine.

4. Javni natječaj je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave na oglasnoj ploči grada Orahovice, Radio Orahovici, web stranici grada i traje do 05.07.2012. godine.

5. Ponude sa svim traženim dokazima podnose se u zatvorenoj omotnici neposredno na adresu:

Grad Orahovica, F. Gavrančića 6, soba br. 8, odnosno mogu se uputiti poštom na adresu: GRAD ORAHOVICA,F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica, s naznakom “NATJEČAJ ZA ZAKUP – NE OTVARAJ”.

Zajedničke ponude nisu dopuštene

6. Pravo na zakup ima osoba koja po mišljenju povjerenstva, a po odluci gradonačelnika, ponudi najviši iznos za formiranje zakupnine i ispunjava natječajne uvjete.

7. Pravo zakupa ne može ostvariti fizička ili pravna osoba:

– koja ima dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Orahovici;

– čija su dugovanja ostala nenaplativa sa osnove zastare (ovaj uvjet odnosi se na obrte i   trgovačka društva neovisno o statusu i obliku);

– koja je vlasnik 20% ili većeg udjela u drugim trgovačkim društvima koja imaju dospjele, a

nepodmirena obveze prema Gradu Orahovici neovisno o statusu i obliku trgovačkog društva;

– protiv koje Grad Orahovica vodi sudski ili upravni spor.

8. Pismena prijava ili ponuda za sudjelovanje u Javnom natječaju mora sadržavati:

– osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe (obavezno navesti JMBG/MB i OIB);

– presliku osobne iskaznice, ako je natjecatelj fizička osoba;

– izvornik ili ovjereni presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba;

– dokaz o uplati jamčevine (nalog za plaćanje) u izvorniku ili dokaz o plaćanju putem interneta;

– ponuđeni iznos zakupnine;

– ovjerenu izjavu ponuditelja da nema dugovanja sa bilo koje osnove uključujući i zastare potraživanja  prema Gradu Orahovici kada je ponuditelj fizička ili pravna osoba vlasnik u 20% ili većeg udjela u drugim trgovačkim društvima;

– ovjerenu izjavu ponuditelja pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne vodi sudski spor ili upravni spor sa Gradom Orahovica,

– potpisan prijedlog Ugovora.

9. Ponude, koje nisu podnesene u roku i koje nisu potpune, odnosno, koje ne ispunjavaju uvjete natječaja neće se razmatrati.

10. Ponuditeljima koji su položili jamčevinu, a ponude kojih nisu prihvaćene, vratiti će se jamčevina po okončanju Javnog natječaja.

Jamčevina ponuditelja čija ponuda je utvrđena kao najpovoljnija, zadržava se kao beskamatno sredstvo osiguranja plaćanja dospjelih, a ne naplaćenih iznosa zakupnine tijekom trajanja zakupa.

11. Neizgrađeno građevinsko zemljište, koje je predmetom zakupa, daje se u zakup za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije i ne može se mijenjati.

12. Neizgrađeno građevinsko zemljište se daje u zakup u postojećem zatečenom stanju.

13. Otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada Orahovica na sjednici koja će se održati dana 09.07.2012. godine Maloj vijećnici grada Orahovice, F. Gavrančića 6, Orahovica, s početkom u 12,00. Postupku otvaranja ponuda u zatvorenim omotnicama imaju pravo prisustvovati ponuditelji koji su podnijeli ponude ili njihovi punomoćnici uz predočenje ovlaštenja. Nakon okončanja postupka otvaranja dostavljenih ponuda, Povjerenstvo će sastaviti Zapisnik o otvaranju ponuda, utvrditi koji ponuditelji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja te će predložiti utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta.

14. Na temelju zapisnika, Povjerenstva će donijeti prijedlog Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta iz ovog Javnog natječaja.

15. Odluku o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u zakup iz ovog Javnog natječaja donosi gradonačelnik grada Orahovice.

Svaki ponuditelj koji je sudjelovao u ovom Javnom natječaju biti će pisanim putem izviješten o rezultatima provedenog Javnog natječaja i to u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

Sudionik u Javnom natječaju ima pravo prigovora na odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Prigovor se podnosi Gradskom vijeću grada Orahovice u roku od 8 (osam) dana od dana primitka odluke o odabiru. Odluka Gradskog vijeća je konačna.

16. Ako se nakon otvaranja ponuda ocijeni da pristigle ponude, bilo u cjelini ili pojedinačno, ne ispunjavaju kriterije iz Javnog natječaja, odnosno da su u suprotnosti s utvrđenom politikom razvoja poduzetništva, davatelj zakupa može poništiti natječaj u cjelini. Pri tome ne snosi bilo kakvu odgovornost prema ponuditeljima glede troškova i sudjelovanja u postupku Javnog natječaja.

17. Ponuditelj koji je dostavio ponudu za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta izloženog u ovom Javnom natječaju, a koji je prije donošenja Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja, odustao od zakupa, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

18. Ponuditelj koji je izabran kao najpovoljniji, pisanim će putem, u roku od petnaest (15) dana od dana donošenja Odluke, biti pozvan da pristupi zaključivanju ugovora o zakupu.

Ukoliko uredno pozvani najpovoljniji ponuditelj bez obrazloženja ili opravdanja ne pristupi zaključivanju ugovora o zakupu u roku koji mu je određen u pozivu, smatrat će se da je odustao od zakupa i slijedom toga gubi pravo na povrat uplaćenog iznosa jamčevine.

U takvom slučaju posebnim će se zaključkom poništiti izbor takvog ponuditelja kao najpovoljnijeg te će eventualno odrediti ponovno izlaganje predmetnog neizgrađenog građevinskog zemljišta zakupu.

 

GRAD ORAHOVICA

PDf verzija