Zapisnik sa sjednice Stožera zaštite i spašavanja 2012.

Z A P I S N I K

sa sjednice Stožera zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice održane u Maloj gradskog vijećnici dana 17. svibnja 2012. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati.

 

Nazočni članovi Stožera zaštite i spašavanja:

 1. Darko Žužak
 2. Mato Orina
 3. Zvonko Nađ
 4. Željko Kiš
 5. Pero Knežević – umjesto njega sjednici je nazočan Tomislav Majetić.

Opravdano nenazočan:

 1. Krunoslav Bašić
 2. Dr. Đuro Knežević
 3. Dr. Ljubica Perić
 4. Vlado Petričević

Ostali nazočni:

 1. Sanja Pančić, tajnica grada

 

Darko Žužak, načelnik Stožera otvara sjednicu, pozdravlja nazočne i za sjednicu predlaže sljedeći

 

D N E V N I   R E D:

PRIPREMA LJETNE PROTUPOŽARNE SEZONE U 2012. GODINI

 1. Utvrđivanje prijedloga Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini,

 1. Donošenje Plana rada Stožera zaštite i spašavanja za protupožarnu sezonu 2012. godine,
 2. Utvrđivanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara,
 3. Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Orahovice,
 4. Usvajanje Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone u 2012. godini,
 5. Utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Vatrogasne zajednice Orahovica ( DVD Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci),
 6. Utvrđivanje popisa raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja),
 7. Različito.

 

Jednoglasno je usvojen predloženi dnevni red.

Ad. 1.

Utvrđivanje prijedloga Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini

Gosp. D. Žužak, načelnik Stožera zaštite i spašavanja upoznaje nazočne s Prijedlogom Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

Predlaže se Gradonačelniku grada Orahovice da donese Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini, u predloženom tekstu.

Ad. 2.

Donošenje Plana rada Stožera zaštite i spašavanja za protupožarnu sezonu 2012. godine

Gosp. D. Žužak – obrazlaže nazočnima potrebu donošenja  Plana rada Stožera zaštite i spašavanja za protupožarnu sezonu 2012. godine.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi

 

PLAN RADA STOŽERA ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA ZA PROTUPOŽARNU SEZONU  2012. GODINE

Ad. 3.

Utvrđivanje Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara

Gosp. D. Žužak – obrazlaže nazočnima prijedlog Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

Predlaže se Gradonačelniku grada Orahovice da donese Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara, u predloženom tekstu.

Ad. 4.

Donošenje Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Orahovice

Gosp. D. Žužak  – obrazlaže nazočnima Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Orahovice, navodeći pri tome da su subjekti zaštite od požara oni izvršitelji zadataka navedeni u Planu operativne  provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini i Planu motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi

 

P L A N

aktivnog uključenja svih subjekata

zaštite od požara na području grada Orahovice u

protupožarnoj sezoni u 2012. godini

Ad. 5.

Usvajanje Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone u 2012. godini

Gosp. Z. Nađ – upoznaje nazočne s visinom sredstava osiguranim u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu za zaštitu i spašavanje odnosno za provođenje zadaća tijekom požarne sezone u 2012. godini. Napominje da je to iznos od 388.000,00 kuna.

Gosp. Kiš je postavio pitanje za gosp. Nađa, da li je što kupljeno za civilnu zaštitu?

Gosp. Nađ –daje odgovor na postavljeno pitanje – u 2011. godini utrošeno je 4.260,00 kn za nabavu svečanih odora za DVD Stara Jošava. U 2010. godini za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće utrošeno je 20.000,00 kn. Za izradu Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite utrošeno je 31.488,00 kuna.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Financijskog plana osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone u 2012. godini

Ad. 6.

Utvrđivanje stanja ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Vatrogasne zajednice Orahovica (DVD Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci)

Gosp. Orina – podnosi Izvješće o stanju ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Vatrogasne zajednice Orahovica (DVD Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci), napominjući pri tome da su raspoloživa vozila, oprema i tehnika u ispravnom stanju.

Napominje da su ove godine vatrogasci bili vrlo aktivni, naročito vatrogasci prigradskih naselja. Naglašava da će se održati smotra tehnike, te napominje da je postojeća tehnika zastarjela, te se iz tih razloga više radi na fizičkom osposobljavanju vatrogasaca.        Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica o stanju ispravnosti na vozilima opremi i tehnici Vatrogasne zajednice Orahovica (DVD Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci)

Ad. 7.

Utvrđivanje popisa raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja)

Gosp. D. Žužak – upoznaje nazočne s popisom teške (građevinske) mehanizacije s kojom raspolažu tvrtke na području grada Orahovice.

Navedena mehanizacija će se aktivirati (angažirati) prema potrebi, a o čemu će Stožer zaštite i spašavanja donijeti poseban Plan.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi

Z A K L J U Č A K

o utvrđivanju popisa raspoložive

teške (građevinske) mehanizacije u

protupožarnoj sezoni u 2012. godini

Sjednica je završila u 12,30 sati.

 

U Orahovici, 17. svibnja 2012.

 

Zapisnik sastavila:

Sanja Pančić, dipl.iur.                                                      

Načelnik Stožera:

Darko Žužak, dipl.ing.geod.

PDF verzija