Zakljucak o izdvajanju sredstava osnovnim skolama 15.05.2012.

Na temelju članka 43. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

Z A K LJ U Č A K

o izdvajanju sredstava osnovnim školama za troškove sudjelovanja na manifestaciji

„Orahovačko proljeće 2012.“

 

 

I

 

Za troškove sudjelovanja (opremanje) osnovnim školama na kulturno-turističkoj manifestaciji „Orahovačko proljeće 2012.“ izdvaja se iznos od 2.000,00 kuna za svaku školu posebno, i to za slijedeće škole i na žiro-račune:

 

 

II

 

 

OŠ „Suhopolje“ Suhopolje

Žiro-račun: 2360000-1101493572 i poziv na broj 02  66314

 

 

OŠ „Davorin Trstenjak“ Čađavica

Žiro-račun: 2360000-1102202707 i poziv na broj 02  3100162

 

 

OŠ „Josipa Kozarca“ Slatina

Žiro-račun: 2412009-1120003514

 

 

OŠ „A. G. Matoš“ Čačinci

Žiro-račun: 2360000-1102206223 i poziv na broj 02 i datum

 

 

OŠ „I. G. Kovačić“ Zdenci

Žiro-račun: 2360000-1102201923

 

 

Društvo „Naša djeca“ Našice

Žiro-račun: 2500009-1102006883

 

 

Društvo „Naša djeca“ Mikleuš

Žiro-račun: 2412009-1120009929 i poziv na broj 02 i datum uplate

 

 

 

 

 

III

Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 117, Konto 32999 – Orahovačko proljeće 2012.

 

IV

 

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

 

V

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-12-96

Orahovica, 15. svibnja 2012. god.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija