Zaključak o dodjeli sredstava Udruzi PAUK

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 21 Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o dodjeli sredstava Udruzi „P.A.U.K“ Promicanje Alternativne

i Urbane Kulture Orahovica

za sudjelovanje u programu „Orahovačko proljeće 2012.“

I

Udruzi „P.A.U.K“ Promicanje Alternativne i Urbane Kulture Orahovica, za sudjelovanje u programu manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“, za „Znanstvene večeri s Krešimirom Mišakom, Dragom Plečkom i Semirom Osmanagićem“, odobrava se novčana pomoć u iznosu od 6.000,00 kuna.

II

Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 117, Konto 32 999 – Orahovačko proljeće 2012.

III

Provedba ovog Zaključka  povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA:334-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-12-101

Orahovica, 16. svibnja 2012. god.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

 

PDF verzija