Zaključak o dodjeli sredstava Udruzi KLUB – Dostava Zvuka

Na temelju članka 43. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o dodjeli sredstava Udruzi „K.L.U.B.“ – Dostava Zvuka Orahovica

za sudjelovanje u programu „Orahovačko proljeće 2012.“

 

I

Udruzi K.L.U.B. – Dostava Zvuka Orahovica, Braće Ivšić 10, za sudjelovanje u programu manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“ za „OrFF(Orahovica Film Fest)“  i  „Graffiti – ocrtavanje poleđine stare kino dvorane“, odobrava se novčana pomoć u iznosu od 10.490,00 kuna.

II

Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 117, Konto 32 999 – Orahovačko proljeće 2012.

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-12-99

Orahovica, 16. svibnja 2012. god.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija