Zakljucak o dodjeli sredstava Srednjoj skoli 17.05.2012.

Na temelju članka. 43. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice(„Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o dodjeli sredstava Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“ Orahovica

za sudjelovanje u programu „Orahovačko proljeće 2012.“

I

Srednjoj školi „Stjepan Ivšić“ Orahovica, Trg Tina Ujevića Orahovica za sudjelovanje u programu manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“ za „Mitovi i legende o Ružici gradu“, odobrava se novčana pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

II

Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 117, Konto 32 999 – Orahovačko proljeće 2012.

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-12-106

Orahovica, 17. svibnja 2012. god.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija