Zaključak o dodjeli sredstava Kazalištu Smješko

Na temelju članka 43. točke 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br 5/09), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

o dodjeli sredstava Kazalištu Smješko

za sudjelovanje u programu „Orahovačko proljeće 2012.“

I

S  Kazalištem Smješko, Prilaz Gjure Deželića 76, 10 000 Zagreb, za sudjelovanje u programu manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“, za predstavu „Basne“, odobrava se novčana pomoć u iznosu od 5.000,00 kuna.

 

II

Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 117, Konto 32 999 – Orahovačko proljeće 2012.

III

Provedba ovog zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odjelu grada Orahovice.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-12-98

Orahovica, 16. svibnja 2012. god.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

 

PDF verzija