Plan rada Stožera zaštite i spašavanja u 2012.

Na temelju točke I. podtočke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (Narodne novine, br. 43/2012), Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice na 4. sjednici od 17. svibnja 2012. godine, donio je

 

PLAN RADA STOŽERA ZAŠTITE I

SPAŠAVANJA ZA PROTUPOŽARNU SEZONU  2012. GODINE

I

 

U cilju što bolje pripreme protupožarne sezone u 2012. godini, Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice donosi Plan rada za protupožarnu sezonu 2012. godine.

 

II

 

Planom rada iz točke I. utvrđuju se sljedeći zadaci:

  1. Organizirati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja tematski vezano uz pripremu ljetne protupožarne sezone,
  2. Predložiti za usvajanje Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini na području grada Orahovice,
  3. Predložiti za usvajanje Plan motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara,
  4. Donijeti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području grada Orahovice,
  5. Usvojiti Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća tijekom požarne sezone u 2012. godini,
  6. Utvrditi stanje ispravnosti na vozilima, opremi i tehnici Vatrogasne zajednice Orahovica (DVD Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci),
  7. Utvrditi popis raspoložive teške (građevinske) mehanizacije s razrađenim planom aktiviranja (angažiranja).

 

III

 

Ovaj Plan realizirat će se u suradnji s drugim subjektima zaštite od požara na području grada Orahovice.

 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

ZA PODRUČJE GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 214-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-12-4

Orahovica, 17. svibnja 2012.

Načelnik Stožera:

Darko Žužak, dipl. ing. geod.

PDF verzija