Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara u 2012.

Na temelju točke I. podtočke 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini (Narodne novine, br. 43/2012), Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice na 4. sjednici od 17. svibnja 2012. godine, donio je

 

P L A N

aktivnog uključenja svih subjekata

zaštite od požara na području grada Orahovice u

protupožarnoj sezoni u 2012. godini

 

I

 

Ovim Planom utvrđuju se svi subjekti zaštite od požara na području grada Orahovice koji su uključeni u protupožarnu sezonu 2012. godine, odnosno koji su izvršitelji zadataka temeljem Plana operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini na području grada Orahovice i temeljem Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara.

 

II

 

Subjekti zaštite od požara na području grada Orahovice uključeni u protupožarnu sezonu 2012. godine su:

–         Gradonačelnik grada Orahovice,

–         Jedinstveni upravni odjel,

–         Vatrogasna zajednica Orahovica s Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Orahovica, Nova Jošava, Crkvari, Stara Jošava, Dolci,

–         Stožer zaštite i spašavanja za područje grada Orahovice,

–         Tvrtke iz područja poljoprivrede i šumarstva na području grada Orahovice,

–         Vlasnici odnosno posjednici privatnih šuma i šumskih površina,

–         Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije za područje grada Orahovice,

–         Tvrtke i vlasnici koji posjeduju tešku (građevinsku) mehanizaciju na području grada Orahovice (prema Popisu u prilogu),

–         PAPUK d.o.o. Orahovica

–         Tvrtke iz Plana motrenja, čuvanja i ophodnje građevina i površina za koje prijeti opasnost od nastajanja i širenja požara (Plan u prilogu),

–         Policijska postaja Orahovica,

–         Mjesni odbori na području grada Orahovice.

 

III

 

Subjekti zaštite od požara iz točke II. ovoga Plana uključeni su u protupožarnu sezonu 2012. godine izvršenjem zadataka iz Planova iz točke I. ovoga Plana.

 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

ZA PODRUČJE GRADA ORAHOVICE

 

 

 

– 2 –

 

KLASA: 214-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-03/01-12-7

Orahovica,  17. svibnja 2012.

Načelnik Stožera:

Darko Žužak, dipl. ing. geod.

PDF verzija