Odluka o nabavi skenera izravnim ugovaranjem s BIT Computers 19.05.2012.

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice (« Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09 ), Gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s BIT Computers Orahovica skenera za potrebe grada Orahovice

 

 

 

 

I

 

S BIT Computers Orahovica, P. Preradovića 2, izravno se ugovara nabava skenera CANON DR2020U po cijeni od 3.095,22 kuna bez PDV-a, odnosno 3.869,02 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi BIT Computers Orahovica broj 128 od 13. lipnja 2012. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

II

 

Sredstva za nabavu robe iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Razdjel 002, Glava 01, Glavni program B01, Program P1004, Kapitalni program K1004 01, pozicija R 065, Konto 42211 – Računala i računalna oprema.

 

III

 

Za robu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 030-03/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-10

Orahovica, 19. lipnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija