Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s MAGRAD d.o.o., prodaja

Na temelju članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ODLUKU

o nabavi izravnim ugovaranjem s „MAGRAD d.o.o., prodaja“ za najam

Eko WC kabina za potrebe obilježavanja

manifestacije „Dan grada 2012.“

I

S Magrad d.o.o., Žakanje 57, Žakanje; p.p. 6  Hrvatska izravno se ugovara nabava usluge male vrijednosti, Eko WC kabina, 2 komada za potrebe obilježavanja manifestacije „Dan grada 2012.“ po cijeni 500,00 kuna sa PDV-om, a prema ponudi Magrad d.o.o. prodaja Žakanje od 17. travnja 2012. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

 

II

 

Sredstva su osigurana u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu na Poziciji R007, Konto 32999 – Dan grada Orahovice 2012.

 

 

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-56

Orahovica, 25. travnja 2012. god.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija