Odluka o nabavi izravnim ugovaranjem s Glasom Slavonije d.d.

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice ( «Službeni glasnik» grada Orahovice, br.5/09 ), gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o nabavi izravnim ugovaranjem s Glasom Slavonije d.d. Osijek medijskog pokroviteljstva Dana grada Orahovice2012. i «Orahovačkog proljeća 2012.»

I

S Glasom Slavonije d.d. Osijek, Ul. Hrvatske Republike 20, izravno se ugovara medijsko pokroviteljstvo nad Danom grada Orahovice i «Orahovačkim proljećem 2012.» po cijeni od 6.880,00 kuna bez PDV-a odnosno 8.462,40 kuna s PDV-om, a sve prema ponudi Glasa Slavonije d.d. Osijek od 20. travnja 2012. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

II

 

Sredstva su osigurana u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu na Poziciji R007, Konto 32999 – Dan grada Orahovice 2012.

 

III

 

Za nabavu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 334-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-47

Orahovica, 23. travanj 2012. god.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija