Odluka o izravnom ugovaranju s tiskara GRAFO – I 28.05.2012.

Na temelju članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o izravnom ugovaranju s tiskara GRAFO – I d.o.o. za grafičku djelatnost, za tiskanje plakata povodom obilježavanja manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“

 

I

 

S tiskarom GRAFO – I d.o.o. za grafičku djelatnost, Lermanova 4, 34000 Požega, povodom manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“ po cijeni od  4.375, 00 kuna s PDV-om, a temeljem ponude GRAFO – I d.o.o. od 15. svibnja 2012. godine, koja je sastavni dio ove Odluke.

II

 

Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 117, Konto 32 999 – Orahovačko proljeće 2012.

 

III

Za nabavu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/04

URBROJ:2189/12-01/01-12-170

Orahovica, 28. svibnja 2012. god.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija