Odluka o izravnom ugovaranju s ORTRAN 30.05.2012.

Na temelju članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

O D L U K U

o izravnom ugovaranju s ORTRAN d.o.o. Orahovica, za dovoz i odvoz šatora povodom obilježavanja manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“

 

I

 

S ORTRAN d.o.o., Trg sv. Križa 4, 33515 Orahovica povodom manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“ po cijeni od 5.000,00 kuna s PDV-om  , a temeljem ponude ORTRAN d.o.o. od 30. svibnja 2012. godine, koja je sastavni dio ove Odluke.

 

II

 

Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 117, Konto 32 999 – Orahovačko proljeće 2012.

 

III

Za nabavu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/04

URBROJ:2189/12-01/01-12-189

Orahovica, 30. svibnja 2012. god.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija