Odluka o izravnom ugovaranju s gostionicom Sport

Na temelju članka 43. stavka 1 alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ODLUKU

o izravnom ugovaranju s gostionicom „Sport“, vl. Željko Strilić, Stara Jošava, nabava

ugostiteljskih usluga povodom manifestacije „Dan grada 2012.“

 

 

I

 

S gostionicom „Sport“, vl. Željko Strilić, Stara Jošava 2, izravno se ugovara nabava ugostiteljskih usluga povodom manifestacije „Dan grada 2012.“ po cijeni od 9.250,00 kuna bez PDV-a, a temeljem ponude gostionice „Sport“ od 19. travnja 2012. godine, koja je sastavni dio ove Odluke.

II

 

Sredstva su osigurana u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu na Poziciji R007, Konto 32999 – Dan grada Orahovice 2012.

 

III

Za nabavu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

 

IV

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/02

URBROJ:2189/12-01/01-12-52

Orahovica, 24. travnja 2012. god.

 

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija