Odluka o izravnom ugovaranju s Drazenom Kovačevićem

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5./09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ODLUKA

o izravnom ugovaranju s Draženom Kovačevićem za  nabavu usluge rasvjete i ozvučenja za pozornicu povodom manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“

 

I

 

S Draženom Kovačevićem, Ljudevita Gaja 61, Orahovica, izravno se ugovara nabava usluga rasvjete i ozvučenja za pozornicu u središnjem parku povodom manifestacije „Orahovačko proljeće 2012.“, po cijeni 18.000,00 kuna (u cijenu je uključen porez), a temeljem ponude Dražena Kovačevića od 9. svibnja 2012. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

II

 

Sredstva za isplatu osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R 117, Konto 32 999 – Orahovačko proljeće 2012.

 

III

Za nabavu iz točke I. ove Odluke izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-12-120

Orahovice, 17. svibnja 2012. god.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija