Odluka o izravnom ugovaranju – DRAŽEN KOVAČEVIĆ

Na temelju članka 129. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/07, 125/08) i članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5./09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ODLUKA

O izravnom ugovaranju nabave usluge rasvjete i ozvučenja za pozornicu povodom manifestacije „Dan grada 2012.“

 

 

 

I

 

S Draženom Kovačevićem, Ljudevita Gaja 61, Orahovica, izravno se ugovara nabava usluga rasvjete i ozvučenja za pozornicu u središnjem parku povodom manifestacije „Dan grada 2012.“, po cijeni 8.000,00 s PDV-om, a temeljem ponude Dražena Kovačevića od 10. travnja 2012. godine koja je sastavni dio ove Odluke.

 

 

II

 

Sredstva su osigurana u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu na Poziciji R007, Konto 32999 – Dan grada Orahovice 2012.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

KLASA: 334-01/12-01/02

URBROJ: 2189/12-01/01-12-45

Orahovice, 19. travnja 2012. god.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija