Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice

Z A P I S N I K

 

sa  22. sjednice Gradskog vijeća grada Orahovice održane u Velikoj gradskoj vijećnici dana 19. ožujka 2012. godine (srijeda) s početkom u 18,00 sati.

 

 

Nazočni članovi Gradskog vijeća:

 1. Dean Plužarić
 2. Zvonimir Varga
 3. Mario Kršćanski
 4. Mile Sabljak
 5. Igor Hozić
 6. Ivica Podboj
 7. Željko Kašić
 8. Sunčica Radonić
 9. Vlado Karakaš

 

Opravdano nenazočni:

 1. Ruža Grbić
 2. Hrvoje Gubeljak
 3. Emica Parašilovac, tajnik grada Orahovice.

 

Neopravdano nenazočni:

 1. Miroslav Šimek
 2. Ana-Marija Petin
 3. Ivan Zeman
 4. Franjo Kukuruzović

 

Ostali nazočni:

 1. Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice
 2. Zvonko Nađ, pročelnik JUO-a
 3. Nada Vasić-Ivanović, ravnateljica Gradske knjižnice Orahovica
 4. Marija Bačmaga, novinar RADIO ORAHOVICA, d.o.o. Orahovica

 

Gosp. Varga otvara sjednicu, pozdravlja sve nazočne i za sjednicu predlaže dopunu

dnevnog reda:

1. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu za prijevoz sirovina i gotovih proizvoda u gradu Orahovici  LUKIĆ ugostiteljstvo, trgovina, proizvodnja.

 

D N E V N I   R E D:

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća,

 

 1. Aktualni sat Gradskog vijeća,

 

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj – prosinac 2011. godine (Izvjestitelj: Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice),

 

 

 

– 2 –

 1. Izvješće o radu za 2010. i 2011. godinu i Plan i Program rada za 2012. godinu Gradske knjižnice Orahovica (Izvjestitelj: Nada Vasić-Ivanović, prof., ravnateljica Gradske knjižnice Orahovica),

 

 1. IZBORI ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA ORAHOVICE

 

a) Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice (Izvjestitelj: Igor Hozić),

 

b) Izbor za članove Savjeta mladih grada Orahovice,

 

c) Izvješće Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice,

 

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja grada Orahovice s Planom civilne zaštite (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

 1. Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2011. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 1. Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Orahovice za 2011. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

 1. Financijsko izvješće za Novu, 2012. godinu (Izvjestitelj: Zvonko Nađ),

 

10.  Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici HIBRID-COMMERCE d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

11.  Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici KONZUM d.d.Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 16 (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

12.  Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonicama BILLA d.o.o. Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 6. i 167. (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

13.  Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima trg. društvu VETELA d.o.o. Orahovica (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

14.  Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o.  Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 33 (Izvjestitelj: Emica Parašilovac),

 

15. Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu za prijevoz

sirovina i gotovih proizvoda u gradu Orahovici  LUKIĆ ugostiteljstvo, trgovina,

proizvodnja (Izvjestitelj: Emica Parašilovac)

 1. Donošenje Zaključka o verifikaciji:

 

– 3 –

a) Odluke o početku postupka javne nabave opreme za „Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici (KLASA: 360-01/09-01/51, URBROJ: 2189/12-01/01-11-4 od 28. prosinca 2011.),

 

b) Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnje ceste s makadamskim zastorom, odvodnog kanala i sanitarno fekalne kanalizacije u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“, sjeverni dio kraka „A“ (KLASA: 360-01/11-01/41, URBROJ: 2189/12-01/01-11-5 od 29. prosinca 2011.),

 

c) Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnje sanitarno fekalne kanalizacije s crpnom stanicom u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“ dio kraka „A“ i krak „E“ (KLASA: 360-01/11-01/41, URBROJ: 2189/12-01/01-11-4 od 29. prosinca),

 

d) Odluke o početku postupka javne nabave usluga male vrijednosti, grafičke pripreme i tiska mjesečnika „Orahovački glasnik“ u 2012. godini (KLASA: 030-01/12-01/01, URBROJ: 2189/12-01/01-12-1 od 7. veljače 2012.).

 

Jednoglasno je usvojen predloženi i dopunjeni dnevni red.

 

D N E V N I   R E D:

 

Ad. 1.

Usvajanje Zapisnika s 21. sjednice Gradskog vijeća

Jednoglasno je usvojen Zapisnik s 21. sjednice Gradskog vijeća.

 

Ad. 2.

Aktualni sat Gradskog vijeća

Za Aktualni sat nije bilo pitanja

Ad. 3.

Izvješće o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj – prosinac

2011. godine

Gosp. Nemec – je upoznao nazočne sa Izvješćem o radu Gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje srpanj-prosinac 2011. godine.

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o radu

gradonačelnika grada Orahovice za razdoblje

srpanj – prosinac 2011. godine

Ad. 4.

Izvješće o radu za 2010. i 2011. godinu i Plan i Program rada za 2012. godinu Gradske knjižnice Orahovica

Gđa. Nada Vasić-Ivanović – je članove Vijeća upoznala sa Izvješćem o radu za 2010. i 2011. godinu i Plan i Program rada za 2012. godinu Gradske knjižnice Orahovica.

Jednoglasno se donosi

– 4  –

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o radu za 2010. i 2011. godinu

i Plan i Programa rada za 2012. godinu

Gradske knjižnice Orahovica

 

Ad. 5.

IZBORI ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH GRADA ORAHOVICE

a) Donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice

Gosp. Hozić – je nazočne Vijećnike upoznao s prijedlogom donošenja Rješenja o

imenovanju Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice.

Jednoglasno se donosi

 

R J E Š E N J E

o imenovanju Komisije za provedbu

izbora za članove Savjeta mladih grada

Orahovice

 

b) Izbor za članove Savjeta mladih grada Orahovice

Gosp. Hozić – je nazočne Vijećnike upoznao s prijedlogom Izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice.

Jednoglasno se donosi

 

R J E Š E N J E

o izboru članova Savjeta mladih

grada Orahovice

 

 

c) Izvješće Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice

Gosp. Kršćanski – je Vijećnike upoznao s Izvješćem Komisije za provedbu izbora za članove Savjeta mladih grada Orahovice o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice.

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o provedenim izborima i imenima izabranih članova Savjeta mladih grada Orahovice

 

Ad. 6.

Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja grada Orahovice s Planom civilne zaštite

Gosp. Varga – Vijećnike upoznaje s prijedlogom Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja grada Orahovice s Planom civilne zaštite.

– 5 –

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o donošenju Plana zaštite i spašavanja

Grada Orahovice

s Planom civilne zaštite

 

Ad. 7.

Izvješće o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2011. godinu

 

Gosp. Nađ – je članove Vijeća upoznao s prijedlogom Izvješća o izvršavanju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Orahovice za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

na području Grada Orahovice za 2011. godinu

Ad. 8.

Izvješće o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Orahovice za 2011. godinu

 

Gosp. Nađ – je nazočne upoznao s prijedlogom Izvješća o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture grada Orahovice za 2011. godinu.

Jednoglasno se donosi

 

I Z V J E Š Ć E

o izvršavanju Programa održavanja komunalne infrastrukture

Grada Orahovice za 2011. godinu

Ad. 9.

Financijsko izvješće za Novu, 2012. godinu

Gosp. Nađ – članove  Vijeća upoznaje s Financijskim izvješćem za Novu, 2012. godinu.

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju Financijskog izvješća

za Novu 2012. godinu

Ad. 10.

Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici HIBRID-COMMERCE d.o.o. Orahovica

Gosp. Varga – je upoznao članove s prijedlogom Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici HIBRID-COMMERCE d.o.o. Orahovica.

Jednoglasno se donosi

– 6 –

O D L U K A

o dozvoli prometovanja i pristupa

kamionskim vozilima prodavaonici

HIBRID-COMMERCE d.o.o. Orhovica

 

Ad. 11.

Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici KONZUM d.d.Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 16

Gosp. Varga – članove Vijeća upoznaje s prijedlogom Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici KONZUM d.d. Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 16.

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim

vozilima prodavaonici KONZUM d.d. Zagreb

u Orahovic, Kralja Zvonimira 16

 

Ad. 12.

 

Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonicama BILLA d.o.o. Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 6. i 167.

Gosp. Varga – članove Vijeća upoznaje s prijedlogom Odluke o dozvoli prometovanja pristupa kamionskim vozilima prodavaonicama BILLA d.o.o. Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 6. i 167.

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o dozvoli prometovanja i pristupa

kamionskim vozilima prodavaonicama BILLA d.o.o.

Zagreb u Orahovici, Kralja Zvonimira 6. i 167.

Ad. 13.

Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima trg. društvu VETELA d.o.o. Orahovica

 

Gosp. Varga – upoznaje članove s prijedlogom Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima trg.društvu VETELA d.o.o. Orahovica.

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o dozvoli prometovanja i pristupa

kamionskim vozilima trg.društvu VETELA d.o.o.

Orahovica

 

 

 

– 7 –

Ad. 14.

Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o.  Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 33

Gosp. Varga – je članove Vijeća upoznao s prijedlogom Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskim vozilima prodavaonici BRIIT d.o.o. Orahovica u Orahovici, Kralja Zvonimira 33.

Jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o dozvoli prometovanja i

pristupa kamionskim vozilima

prodavaonici BRIIT d.o.o. Orahovica

u Orahovici, Kralja Zvonimira 33

Ad. 15.

Prijedlog Odluke o dozvoli prometovanja i pristupa kamionskom vozilu za prijevoz sirovina i gotovih proizvoda u gradu Orahovici  LUKIĆ ugostiteljstvo, trgovina, proizvodnja.

Gosp. Varga – je članove upoznao s prijedlogom  Odluke o dozvoli

prometovanja i pristupa kamionskom vozilu za prijevoz sirovina i gotovih proizvoda u gradu Orahovici  LUKIĆ ugostiteljstvo, trgovina, proizvodnja.

Nakon provedenog glasovanja jednoglasno se donosi

 

O D L U K A

o dozvoli prometovanja i pristupa

kamionskom vozilu za prijevoz sirovina i gotovih proizvoda u gradu Orahovici

LUKIĆ Ugostiteljstvo, trgovina i proizvodnja vl.Rade Lukić, Orahovica

Ad. 16.

Donošenje Zaključka o verifikaciji:

a) Odluke o početku postupka javne nabave opreme za „Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici (KLASA: 360-01/09-01/51, URBROJ: 2189/12-01/01-11-4 od 28. prosinca 2011.)

Gosp. Varga – je članove Vijeća upoznao s prijedlogom Odluke o početku

postupka javne nabave opreme za „Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici (KLASA: 360-01/09-01/51, URBROJ: 2189/12-01/01-11-4 od 28. prosinca 2011.).

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o verifikaciji Odluke o početku postupka javne nabave opreme za

“Projekt energetske učinkovitosti javne rasvjete u gradu Orahovici (KLASA:360-01/09-01/51,URBROJ: 2189/12-01/01-11-4  od 28. prosinca 2011.

– 8 –

b) Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnje ceste s makadamskim zastorom, odvodnog kanala i sanitarno fekalne kanalizacije u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“, sjeverni dio kraka „A“ (KLASA: 360-01/11-01/41, URBROJ: 2189/12-01/01-11-5

od 29. prosinca 2011.)

Gosp. Varga – je nazočne upoznao s prijedlogom Odluke o početku postupka

javne nabave radova male vrijednosti, izgradnje ceste s makadamskim zastorom, odvodnog kanala i sanitarno fekalne kanalizacije u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“, sjeverni dio kraka „A“ (KLASA: 360-01/11-01/41, URBROJ: 2189/12-01/01-11-5 od 29. prosinca 2011.).

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o verifikaciji Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnje ceste s makadamskim zastorom, odvodnog kanala i sanitarno fekalne  kanalizacije u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“, sjeverni dio kraka „A“ (KLASA:360-01/11-01/41, URBROJ: 2189/12-01/01-11-5  od 29. prosinca 2011.

c) Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnje sanitarno fekalne kanalizacije s crpnom stanicom u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“ dio kraka „A“ i krak „E“ (KLASA: 360-01/11-01/41, URBROJ: 2189/12-01/01-11-4 od 29. prosinca)

 

Gosp. Varga – je Vijećnike upoznao s prijedlogom Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnje sanitarno fekalne kanalizacije s crpnom stanicom u „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“ dio kraka „A“ i krak „E“ (KLASA: 360-01/11-01/41, URBROJ: 2189/12-01/01-11-4 od 29. prosinca).

Jednoglasno se donosi

 

Z A K L J U Č A K

o verifikaciji Odluke o početku postupka javne nabave radova male vrijednosti, izgradnje  sanitarno fekalne  kanalizacije s crpnom stanicom u  „PODUZETNIČKOJ ZONI ORAHOVICA“,  dio kraka „A“ i krak „E“ (KLASA:360-01/11-01/41, URBROJ: 2189/12-01/01-11-4  od 29. prosinca 2011.

d) Odluke o početku postupka javne nabave usluga male vrijednosti, grafičke pripreme i tiska mjesečnika „Orahovački glasnik“ u 2012. godini (KLASA: 030-01/12-01/01, URBROJ: 2189/12-01/01-12-1 od 7. veljače 2012.)

Gosp. Varga – članove Vijeća upoznaje s prijedlogom Odluke o početku postupka javne nabave usluga male vrijednosti, grafičke pripreme i tiska mjesečnika „Orahovački glasnik“ u 2012. godini (KLASA: 030-01/12-01/01, URBROJ: 2189/12-01/01-12-1 od 7. veljače 2012.).

Jednoglasno se donosi

 

 

 

– 9 –

Z A K L J U Č A K

o verifikaciji Odluke o početku postupka javne nabave usluga male vrijednosti, grafičke pripreme i tiska mjesečnika „Orahovački glasnik“ u 2012. godini  (KLASA:030-01/12-01/01, URBROJ: 2189/12-01/01-12-1  od 7 veljače 2012.

Sjednica je završila u 18,16 sati.

 

NAPOMENA: Tonski zapis sa sjednice prilog je ovom zapisniku radi

eventualne provjere istinitosti navoda iz ovog zapisnika.

 

Orahovica, 19. ožujka  2012.

 

 

ZAPISNIČAR:

Mira Vrkić    

PREDSJEDNIK:

Zvonimir Varga

PDF verzija