Zaključak o sufinanciranju reklamnog panoa TZG Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 3. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o sufinanciranju reklamnog panoa

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ORAHOVICE

I

Sufinancira se reklamni pano Turističke zajednice grada Orahovice koji je postavljen u Dalmatinskoj ulici u Orahovici u iznosu od 45.000,00 kuna.

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu Pozicija R218, Konto 38119-Tekuće donacije Turističkoj zajednici.

 

 

III

Za provođenje nadzora o svrsishodnom utrošku doniranih sredstava imenuje se Irela Strabić, dipl. inž. ar. koja će nakon izvršenih radova izvršiti pregled istih i o utvrđenom stanju sastaviti izvješće koje će dostaviti donatoru sredstava

IV

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/12-01/26

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 4. travnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija