Zaključak o prijenosu financijskih sredstava trgovačkom društvu PAPUK d.o.o.

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o prijenosu financijskih sredstava trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica

I

Trgovačkom društvu PAPUK d.o.o. Orahovica, V. Nazora 14 prenose se financijska sredstva u iznosu od 26.839,99 kuna s PDV-om kao povrat, a koja je sredstva PAPUK d.o.o. utrošio za kupovinu traktorske kosilice od firme VALDRA COMMERCE d.o.o. iz Đurđenovca za potrebe Nogometnog kluba „PAPUK“ iz Orahovice.

 

II

Sredstava iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2010. godinu Razdjel 002, Glava 05, Glavni program F01, Program P0100, Aktivnost A100001,   Pozicija R065, Konto 381-Tekuće donacije u novcu športskim udrugama (Pozicija R182, Konto 38115-Tekuće donacije u novcu športskim udrugama) sa pozicije sredstava Nogometnog kluba „PAPUK“ iz Orahovice za 2010. godinu.

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 400-06/09-01/9

URBROJ: 2189/12-01/10-3

Orahovica, 21. rujna 2010.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija