Zakljucak o financijskoj pomoci NK PAPUK-Turnir Gabrijel Sporcic

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o financijskoj pomoći  NK „PAPUK“ Orahovica

za organiziranje 3. memorijalnog turnira Gabrijel Šporčić

I

Nogometnom klubu NK „PAPUK“ Orahovica dodjeljuju se financijska sredstva predviđena Proračunom grada Orahovice kao pomoć za organizaciju 3. memorijalnog turnira Gabrijel Šporčić koji će se održavati u Orahovici 09.04.2012.. godine, u iznosu od 1.000,00 kuna.

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012. godinu, Pozicija R063, Konto 38511-Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve.

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

IV

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/12-01/33

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 03. travnja 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija