Zaključak o dodjeli financijskih sredstava SŠ STJEPAN IVŠIĆ Orahovica

Na temelju članka 43. stavka 1. alineja 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

 

ZAKLJUČAK

o dodjeli financijskih sredstava SŠ „STJEPAN IVŠIĆ“ Orahovica

I

SREDNJOJ ŠKOLI „STJEPAN IVŠIĆ“ Orahovica, Trg Tina Ujevića 1 dodjeljuju se financijska sredstva za kupovinu knjiga kao nagradu za učenike koji su postigli zapažene rezultate u školskoj godini, u iznosu od 6.000,00 kuna.

 

II

Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Proračunu grada Orahovice za 2012.. godinu Pozicija R114, Konto 38119-Tekuće donacije SŠ „Stjepan Ivšić“ za nagradu učenicima.

 

 

III

Provedba ovog Zaključka povjerava se Jedinstvenom upravnom odijelu grada Orahovice.

 

ž

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

 

KLASA: 402-08/12-01/29

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2                                                       Gradonačelnik:

Orahovica, 05. travnja 2012.

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija