Zakljucak Adam Kaj d.o.o.

Na temelju članka 43. stavka 1. alineje 8. i 21. Statuta grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br. 5/09), Josip Nemec, gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

 

 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju ponude za promociju grada Orahovice

sa Adam Kaj d.o.o. Marketing od 04.05.2012.

o sudjelovanju u radio-emisiji

„Sunčani sat“

I

 

Prihvaća se ponuda Adam Kaj d.o.o. Marketing za javljanje u radio emisiji „Sunčani sat“ 4. svibnja 2012. godine, a u svrhu promocije grada Orahovice. Cijena 2 javljanja u trajanju od cca. 5 minuta iznosi 3.900,00 kuna + PDV.

 

II

 

Iznos iz točke I. ovog Zaključka izdvaja se iz Proračuna grada Orahovice za 2012. godinu. Pozicija R057, Konto 32999 – Ostali rashodi poslovanja.

 

III

Za uslugu iz točke I. ovog Zaključka izdat će se narudžbenica grada Orahovice.

 

IV

 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 402-08/12-01/27

URBROJ: 2189/12-01/01-12-2

Orahovica, 4. travnja 2012.

Gradonačelnik:

Josip Nemec

PDF verzija