Rješenje o prijamu u službu na određeno vrijeme

R E P U B L I K A  H R VA T S K A

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

GRAD ORAHOVICA

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: UP/10-112-01/12-01/01

URBROJ: 2189/12-02/01-12-1

Orahovica, 23.travnja 2012.

 

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 – u nastavku teksta: ZSN), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice,  donosi

 

RJEŠENJE

 

1.  SANJA PANČIĆ,  s  visokom  stručnom  spremom  pravnog usmjerenja,  s 3  godine 5 mjeseci i 21 dan radnog staža u struci, prima se u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice, na radno mjesto zamjenik pročelnika – tajnik grada.

2. Imenovanoj se utvrđuje  rad na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja.

3. Raspored na radno mjesto, datum početka rada, podaci o plaći te drugi podaci propisani u članku 27. stavku 2. ZSN-a bit će utvrđeni rješenjem o rasporedu, po konačnosti (izvršnosti) ovog rješenja.

 

Obrazloženje

 

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice raspisao je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Orahovice, na radno mjesto zamjenik pročelnika – tajnik grada (1 izvršitelj -ica). Oglas je objavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područni ured Virovitica, Ispostava Orahovica i na Oglasnoj ploči Grada Orahovice. Uvjeti za prijam u službu na navedeno radno mjesto, istaknuti u oglasu, bili su: magistar ekonomske struke ili stručni specijalist ili VSS VII/1 stupanj stručne spreme pravnog usmjerenja, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu i položen vozački ispit B-kategorije, te nepostojanje zapreka iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Uz prijavu na natječaj bilo je potrebno priložiti:

–          životopis,

–          presliku domovnice,

–          dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),

–          potvrdu o radnom iskustvu (presliku radne knjižice),

–          dokaz o položenom državnom stručnom ispitu,

–          uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),

–          dokaz o položenom vozačkom ispitu B-kategorije,

–          vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN.

U provedenom postupku zaprimljeno je tri prijave.

Kandidati Martina Matoković Horvat i Sanja Poljak ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, o čemu su obaviješteni pisanim putem (članak 21. stavak 3. ZSN-a).

Utvrđeno je da formalne uvjete natječaja ispunjava Sanja Pančić, diplomirani pravnik

(VSS VII/1),  s 3 godine, 5 mjeseci i 21 dan ukupnoga staža u struci, položenim pravosudnim ispitom, s poznavanjem rada na računalu i položenim vozačkim ispitom B-kategorije.

Navedena kandidatkinja pozvana je na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (članak 22. stavak 1. ZSN-a), kojem je pristupila.

Na pisanom testiranju iz područja iz kojeg se obavlja provjera znanja i sposobnosti, objavljenih na web stranicama Grada Orahovice, kandidatkinja je postigla 10 bodova, odgovorivši točno na svih 20 postavljenih pitanja, a na praktičnom radu na računalu kandidatkinja je postigla 10 bodova od mogućih 10 bodova, što znači da je ostvarila preko 50 % ukupnog broja bodova.

Kako  je  u  članku  22.  stavku  5.  ZSN-a  propisano  da  se  intervju  provodi  samo  s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na testiranju, na intervju je pozvana Sanja Pančić. Na intervjuu je Sanji Pančić dodijeljeno 10 bodova od mogućih 10 bodova.

Sukladno članku 23. ZSN-a, Povjerenstvo za provedbu natječaja dostavilo je pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Orahovice izvješće o provedenom postupku testiranja, prema kojoj je Sanja Pančić ostvarila ukupno 30 bodova.

Stoga je odlučeno da u službu bude primljena Sanja Pančić, kao jedina kandidatkinja koja udovoljava formalnim uvjetima oglasa i koja je na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti zadovoljila propisanim kriterijima. Spomenuta kandidatkinja ispunjava uvjet stručnog znanja za raspored na radno mjesto za koje je natječaj raspisan na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N., br. 74/10).

U članku 24. ZSN-a uređeno je donošenje te sadržaj rješenja o prijmu u službu. Sukladno prethodnom, riješeno je kao izreci ovog rješenja.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu gradonačelniku Grada Orahovice u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

 

Pročelnik:

Zvonko Nađ, dipl.oecc.

PDF verzija