Rjesenje izbor zamjenika predsjednika Savjet mladih 2012

Na temelju članka 10.  i 11.  Odluke o osnivanju Savjeta mladih grada Orahovice („Službeni glasnik“ grada Orahovice, br.4/07 i 8/09), Savjet mladih grada Orahovice na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj 17. travnja 2012. godine, donio je

 

R J E Š E N J E

o izboru zamjenika predsjednika Savjeta mladih grada  Orahovice

 

 

I

 

Marko Bošnjak bira se za zamjenika predsjednika Savjeta mladih grada Orahovice.

 

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  „Službenom glasniku“ grada Orahovice.

 

SAVJET MLADIH

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA:230-01/11-01/02

URBROJ: 2189/12-07/01-12-17

Orahovica, 17. travanj 2012.

 

Predsjedavatelj:

Saša Matek

PDF verzija