Odluka o prijamu volontera-vježbenika u JUO

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 86/08) i članka 43. stavka 1. alineja 14. i 21. Statuta  Grada Orahovice («Službeni glasnik» Grada Orahovice, br. 5/09), gradonačelnik Grada Orahovice, donosi

 

O D L U KU

o prijamu volontera-vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice

I

Dejan Zaklan, stručni prvostupnik ekonomije za informatički menadžment  – bacc.oec., iz Orahovice, Matije Gupca 12 A, prima se za volontera – vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Grada Orahovice s danom 11.travnja 2011.godine, na određeno vrijeme od 12 mjeseci (vrijeme trajanja vježbeničkog staža radi stjecanja radnog iskustva za polaganje državnog stručnog ispita).

 

II

 

Naknada za obavljanje volonterskog rada iznosi 500,00 kuna.

 

III

 

O međusobnim pravima i obvezama temeljem volonterskog rada zaključit će se Ugovor, koji će u ime Jedinstvenog upravnog odjela zaključiti Zvonko Nađ, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» Grada Orahovice.

 

 

GRADONAČELNIK GRADA ORAHOVICE

 

Gradonačelnik:

Josip Nemec