Odluka o prijamu vježbenika-volontera radi stručnog osposobljavanja

Na temelju članka 41. Zakona o radu (Narodne novine, br. 149/09), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08) i članka 43. stavak 1. alineje 14. i 21. Statuta grada Orahovice ( «Službeni glasnik» grada Orahovice, br. 5/09) gradonačelnik grada Orahovice, donosi

 

O D L U K U
o prijamu vježbenika-volontera radi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice

 

 

I

 

MARINA MIHALJEVIĆ iz Orahovice, Dolci 48, sa završenim Stručnim studijem na Pravnom fakultetu u Osijeku, prima se za vježbenika-volontera u Jedinstveni upravni odjel grada Orahovice s danom 03. 05. 2012. godine, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, bez zasnivanja radnog odnosa, radi stručnog osposobljavanja za rad i stjecanja prava na polaganje državnog stručnog ispita.

 

II

 

Naknada za obavljanje volonterskog rada iznosi 1.600,00 kuna neto.

 

III

 

O međusobnim pravima i obvezama temeljem volonterskog rada zaključit će se Ugovor koji će u ime Jedinstvenog upravnog odjela zaključiti Zvonko Nađ, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

 

IV

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i neće se objaviti u «Službenom glasniku» grada Orahovice.

 

GRADONAČELNIK

GRADA ORAHOVICE

 

KLASA: 130-01/12-01/04

URBROJ: 2189/12-01/01-12-5

Orahovica, 25. travnja 2012.

GRADONAČELNIK:

Josip Nemec

PDF verzija